Digitalizace etiket standardních šelakových desek jako nástroj pro efektivní muzejní evidenci: Výsledky průzkumu ve sbírce fonotéky Národního muzea – Českého muzea hudby

Roč.11,č.2(2019)

Abstrakt

Účel – Cílem předkládané odborné studie je ozřejmit přínosy zavedení procesu fotografického snímání etiket gramofonových desek v souvislosti s problematikou evidence sbírek fonotéky Národního muzea – Českého muzea hudby. Digitalizace etiket, v tomto případě standardních šelakových desek, je v textu nahlížena jako nebývale účinný nástroj pro evidenční praxi muzejní práce. Zachycení digitálního obrazu etikety zároveň přináší další výhody týkající se popisu, studia i hodnocení sbírek tohoto typu zvukových nosičů.

Design/metodologie/přístup – Na základě průzkumu fyzického stavu sbírky zvukových nosičů a dochovaných evidenčních pomůcek bylo provedeno vlastní zavedení fotografického snímání etiket gramofonových desek. Následné zpracování elektronické evidence ve formě tabulky vytvořilo za pomoci dostupných nástrojů (řazení a filtrace) základ pro odborné zhodnocení sbírky a sestavení statistického přehledu. 

Výsledky – Zamýšlenými výsledky průzkumu sbírky gramofonových desek jsou 1) evidenční tabulka sbírky s odborně-kriticky vybranými kategoriemi 2) na jejich základě vypracované statistiky, ve kterých jsou vyhodnoceny nejčastější výskyty (např. nejčastější druh poškození, nejčastější výskyt vydavatelských firem atd.). Stěžejním výsledkem je však samotné zavedení fotografické digitalizace etiket nosičů jako účinné pomůcky k jejich evidenci, bez které by výše jmenované výsledky ani nevznikly.

Originalita / hodnota – Přínosem celého průzkumu je celá řada výhod digitální podoby evidence, která překonává tradiční zavedené metody v praxi paměťových institucí (zejména v knihovnách a muzeích), a to hned v několika rovinách: v dlouhodobé šetrností ke sbírkovým předmětům, v urychlení samotného evidenčního procesu, ve snadnější dostupnosti digitalizovaného obsahu a v potenciálu mnohem komplexnějšího hodnocení jak jednotlivých sbírkových předmětů, tak sbírky jako celku.


Klíčová slova:
muzeum; digitalizace; evidence; katalogizace; gramofonová deska; zvukové dokumenty; šelaková deska; muzejní sbírka; etiketa gramofonové desky
Biografie autora

Gabriel Gössel

Člen projektu NAKI II – Nový fonograf

Soukromý sběratel historických zvukových nosičů a přehrávačů

Martin Mejzr

Národní muzeum, Oddělení digitalizace

Člen projektu NAKI II – Nový fonograf

Michal Studničný

Národní muzeum, České muzeum hudby

Člen projektu NAKI II – Nový fonograf

Filip Šír

Národní muzeum, Oddělení digitalizace

Hlavní řešitel projektu NAKI II – Nový fonograf
Reference

BENEŠOVÁ, Ludmila a Jana ŠTOROVÁ (2012). Zvukové záznamy bibliografický popis podle RDA. In: Národní knihovna Českého republiky [online]. Praha: Národní knihovna ČR. Dostupné z: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/zvukove-dokumenty-rda

ČÍŽEK, Bohuslav (1999). Muzeum české hudby, historie a sbírky. Praha: Národní muzeum, Průvodce (Národní muzeum). ISBN 80-703-6055-0.

GÖSSEL, Gabriel (2001). Fonogram: praktický průvodce historií záznamu zvuku. Praha: Radioservis, 229 s. ISBN 808621219X.

GÖSSEL, Gabriel (2006). Fonogram: výlety k počátkům historie záznamu zvuku. Praha: Radioservis, 563 s. ISBN 8086212440.

GÖSSEL, Gabriel a Filip ŠÍR (2016). Gramatika etiket gramofonových desek: pomůcka pro katalogizaci historických desek z let 1900-1946. Praha: Národní muzeum. ISBN 978-80-7036-517-5.

HOROVÁ, Iva a Lenka HRUBÁ (2018). K otázkám popisu zvukových dokumentů v paměťových institucích. In: Http://repozitar.techlib.cz/?ln=cs [online]. Praha: Národní technická knihovna. Dostupné z: http://repozitar.techlib.cz/record/1324/files/idr-1324_1.pdf

MARC. Machine Readable Catalogue (1990-). In: KZK: Databáze zkratek pro knihovnictví a informační obory [online]. Praha: Národní knihovna ČR. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000010225&local_base=KZK

MIŘÁTSKÝ, Josef (1958). Gramofonová deska. Praha: Státní nakladatelství technické literatury. L 26-B2-3-I/5323.

ŠEDA, Jaroslav (1957). Co je na etiketě gramofonové desky. Praha: Gramofonové závody. ISBN X-5715218.

ŠÍR, Filip a Kateřina VOJÍŘOVÁ (2014). Projekt Digitalizace dlouhohrajících desek v Městské knihovně v Praze. Čtenář měsíčník pro knihovníky [online]. Dostupné z: https://svkkl.cz/en/ctenar/clanek/1091

VISK 5 Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR – RETROKON (2014). VISK: Veřejné informační služby knihoven [online]. Praha: Národní knihovna ČR. Dostupné z: https://visk.nkp.cz/visk-5

VODIČKOVÁ, Hana. Katalogizace (2003-). In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001272&local_base=KTD

ŽALMAN, Jiří, Milada KERVITCEROVÁ a Pavel JIRÁSEK (2002). Příručka muzejníkova. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky. ISBN 80-86611-00-0.

Metriky

89

Views

47

PDF views