Používáte Webarchiv? Průzkum potřeb uživatelů českého webového archivu

Roč.14,č.1–2(2022)

Abstrakt

Účel – Cílem dotazníkového šetření bylo zmapovat povědomí akademické sféry o existenci a využití webových archivů, zjistit, zda badatelé s daty webových archivů pracují a jak by je případně chtěli ve svých výzkumech používat. Závěry výzkumné studie budou sloužit jako podklad pro koncipování dalších výzkumných činností Národní knihovny ČR.

Design/metodologie/přístup – Pro zjištění potřeb uživatelů webových archivů byla zvolena metoda kvantitativního dotazníkového průzkumu. Vzniku dotazníku předcházela rešerše zabývající se průzkumy uživatelských potřeb v zahraničí a vymezení cílové skupiny. Průzkumu se účastnili vědci, kteří mají zkušenosti s webovými archivy, i ti, kteří se s nimi dosud nesetkali. Otázky byly strukturovány do několika oblastí zaměřených na to, kdo jsou respondenti, jaké mají povědomí o webových archivech, dále jsme se ptali na způsob a záměr používání webového archivu a na datovou gramotnost. S žádostí o distribuci dotazníku co nejširšímu okruhu respondentů z oblasti akademické sféry byly cíleně osloveny především univerzity a vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, krajské a vědecké knihovny a členské knihovny Asociace vysokoškolských knihoven. Zpracováno a vyhodnoceno bylo všech 146 odpovědí.

Výsledky – Studie představuje výsledky v českém prostředí jedinečného průzkumu. Shrnuje obecné informace o respondentech, o jejich povědomí o webových archivech a jejich využití, o zkušenostech s prací s archivními daty i o konkrétních požadavcích na český Webarchiv. Poznatky zasazuje do kontextu zahraničních výzkumů potřeb uživatelů webových archivů a naznačuje další možnosti výzkumu těchto archivních dat.

Originalita/hodnota – Průzkum uživatelských potřeb formou rozsáhlého dotazníkového šetření, které umožnilo zmapovat používání webových archivů, se v českém prostředí uskutečnil poprvé. Přestože se webový archiv Národní knihovny ČR průběžně zabývá tím, jak může v rámci legislativy svá data a služby poskytovat uživatelům, výstupy z dotazníkového šetření poskytly unikátní poklad pro další vývoj služeb a funkcionalit.

Klíčová slova: Webarchiv, dotazník, uživatelské potřeby, archiv, badatelé, digital humanities, digitální dědictví

Biografie autora

Marie Haškovcová

Národní knihovna ČR, Oddělení archivace webu

Marie Haškovcová je vedoucí Oddělení archivace webu Národní knihovny ČR, které spravuje Webarchiv – digitální knihovnu českých webových zdrojů. Je garantkou řešení oblasti Webové archivy pro vědecký výzkum v rámci institucionálního výzkumu NK ČR.

Luboš Svoboda

Národní knihovna ČR, Oddělení archivace webu

Luboš Svoboda je kurátor – datový analytik webového archivu Národní knihovny ČR, digitální knihovny českých webových zdrojů. Je členem řešitelského týmu oblasti Webové archivy pro vědecký výzkum v rámci institucionálního výzkumu NK ČR.

Markéta Hrdličková

Národní knihovna ČR, Oddělení archivace webu

Markéta Hrdličková je kurátorkou webového archivu Národní knihovny ČR, digitální knihovny českých webových zdrojů. Je členkou řešitelského týmu oblasti Webové archivy pro vědecký výzkum v rámci institucionálního výzkumu NK ČR.

Reference

Bailey, J. & Goel, V. (2016). Program Models for Research Services. University of North Texas Libraries, UNT Digital Library.https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1477166/

Brejchová, I. (2021). Uživatelé webových archivů a jejich potřeby: rešerše zdrojů a zahraniční literatury zaměřených na průzkum aktuálních uživatelských potřeb v oblasti elektronických, zejména webových zdrojů. Zhodnocení aktuálních poznatků. Webarchiv, Národní knihovna ČR.

Costea, M. D. (2018). Report on the Scholarly Use of Web Archives. NetLab. http://netlab.dk/wp-content/uploads/2018/02/Costea_Report_on_the_Scholarly_Use_of_Web_Archives.pdf

ISO (2009). ISO 28500:2009 Information and documentation — WARC file format (2009).https://www.iso.org/standard/44717.html

Kvasnica, J., Rudišinová, B., Haškovcová, M., Holoubková, M., & Hrdličková, M. (2019). Strategie budování sbírky Webarchivu: aktualizované znění. Webarchiv, Národní knihovna ČR. https://webarchiv.cz/static/www/download/collection-policy.pdf

Kvasnica, J., Prokopová, A., Kvašová, Z., & Vozár, Z. (2019). Analýza českého webového archivu: provenience, autenticita a technické parametry. ProInflow, 11(1), 3–21. https://doi.org/10.5817/ProIn2019-1-2

Kvasnica, J., Rudišinová, B., & Kreibich, R. (2016). Vědecké využití dat z webových archivů. Knihovna: knihovnická revue, 27(2), 23–34. https://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/dokumenty/2016-2/Kvasnica.pdf

Kvasnica, J., Vozár, Z., Haškovcová, M., & Kodad Holoubková, M. (2020). Metodika pro tvorbu, uložení a zpřístupnění technických a administrativních metadat z webového archivu. Národní knihovna ČR. http://invenio.nusl.cz/record/432325

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. (2019). https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBBXEMCL0

Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on copyright in the Digital Single Market COM/2016/0593 final - 2016/0280 (COD). (2016). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593

Svoboda, L. (2021). Webarchiv spolupracoval na projektu Český literární internet. E-zpravodaj Národní knihovny ČR, 8(4), 6.https://www.nkp.cz/soubory/ostatni/ez_2021_4.pdf

Svoboda, L. (2022). Možnosti použití umělé inteligence pro webarchivační praxi. E-zpravodaj Národní knihovny ČR, 9(1), 9. https://www.nkp.cz/soubory/ostatni/ez_2022_1.pdf

Vozár, Z., Haškovcová, M., & Prokopová, A. (2022). Internet jako pramen výzkumu: Přístup k archivovaným webovým zdrojům a možnosti jejich zpracování. Teorie vědy/Theory of Science. 1-29. https://doi.org/10.46938/tv.2022.552

Webarchiv. Katalogizační manuál: katalogizační manuál pro popis elektronických online zdrojů ve formátu MARC 21.https://webarchivcz.github.io/katalogizacni-manual/

Zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). (2000). https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=121/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

Metriky

83

Views

26

PDF views