Zpracování orálně historických rozhovorů v novém katalogizačním systému Národního filmového archivu

Připravované články

Abstrakt

Účel – Jednou z činností Národního filmového archivu je pořizování, dlouhodobé uchovávání a badatelské zpřístupňování záznamů rozhovorů orální historie. Cílem tohoto odborného článku bylo provést konceptualizaci tohoto typu dokumentu v rámci celého jeho životního cyklu za účelem vytvoření specifického popisného modelu. Ten se stal základem pro nový katalogizační systém orální historie.

Design / metodologie / přístup – Katalogizační systém orální historie vznikl zpřesněním dosavadní popisné praxe. Tento proces zahrnoval analýzu mezinárodních standardů, přiřazení stávajících skupin údajů k daným úrovním popisu a formalizaci do metadatových elementů. Základní metodou byla konceptuální analýza záznamu rozhovoru jako specifického typu dokumentu, na který lze pohlížet nejen jako na archiválii (záznam události), ale také jako na dílo ve smyslu entity bibliografického popisu.

Výsledky – Hlavním výstupem je vytvoření konceptuálního modelu pro popis specifického typu zvukového díla a navazující metadatové specifikace, které jsou určeny pro podrobnou katalogizaci rozhovorů orální historie a jejich propojování se souvisejícími entitami a jsou základem pro nový katalogizační systém. Druhým výstupem je navazující veřejná databáze umožňující podrobnější vyhledávání zejména prostřednictvím předmětových hesel. Uživatelsky je tak mnohem vstřícnější než archivní pomůcky pouze ve formě statických soupisů.

Originalita / hodnota – Článek předkládá poznatky o procesu vytváření metadatové specifikace, která je svou mírou podrobnosti a komplexity unikátní v českém i mezinárodním prostředí. Studie navazuje na dříve publikovaný text věnovaný vytvoření specializovaných hesel pro popis obsahu orálně historických rozhovorů – v tomto článku jsou předmětová hesla pojednána z hlediska praktického využití v novém katalogizačním systému orální historie. Metadatová specifikace a pravidla katalogizace mohou být inspirativní nejen pro úzce zaměřené kolekce rozhovorů orální historie, ale konceptuálně také pro další sbírky podobného obsahu.


Klíčová slova:
orální historie; rozhovory; Národní filmový archiv; katalogizace; katalogizační standardy; databáze; datový model; metadata; metadatová specifikace; FRBR; FIAF
Biografie autora

Marie Barešová

Národní filmový archiv, Oddělení kurátorů

Marie Barešová je absolventkou filmových studií FF MU, studovala také na Universität Zürich. Její doktorský projekt se věnoval československo-jugoslávským vztahům v kinematografii v období po roce 1945. Od roku 2013 pracuje v Národním filmovém archivu jako kurátorka orální historie, spravuje Sbírku zvukových záznamů. Svou výzkumnou činnost zaměřenou na filmovou historii a orální historii prezentuje od roku 2013 na konferencích České asociace orální historie a od roku 2014 také na konferencích Mezinárodní asociace orální historie. Je spoluautorkou publikace Generace normalizace. Ztracená naděje českého filmu? (2017) a připravované publikace Animace 70.

Ladislav Cubr

Národní filmový archiv, Oddělení podpory výzkumu

Ladislav Cubr je absolventem magisterského a doktorského studia informační vědy na FF UK a magisterského oboru Elektronická kultura a sémiotika FHS UK. V Národní knihovně ČR se podílel na vývoji systémů perzistentní identifikace a dlouhodobého uchovávání digitálních dokumentů. Od roku 2018 pracuje v Národním filmovém archivu, kde se mj. zabývá problematikou metadat a informačních systémů v oblasti audiovizuálního kulturního dědictví.

Reference

Barešová, M. & Přivřelová, I. (2017, 25. října). Daly jsme příležitost mluvit těm, které velké dějiny zatím nezachytily. Filmový přehled. https://www.filmovyprehled.cz/cs/revue/detail/rozhovor-marie-baresova

Barešová, M. (2021). Katalogizace orálně-historických nahrávek na příkladu Sbírky zvukových záznamů Národního filmového archivu. Memo: časopis pro orální historii, 11(2), 6–18. https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/46586/1/Memo_2021_2-6-18.pdf

Barešová, M., Forejt, M. & Režová, M. (2021, 16. listopadu). Animace 70: Dobrodružné pátrání. DOK.REVUE. https://www.dokrevue.cz/clanky/animace-70-dobrodruzne-patrani

Barešová, M. & Křipač, J. (2020, 30. června). Orální historie nabízí jiný pohled na filmové dějiny. Filmový přehled. https://www.filmovyprehled.cz/cs/revue/detail/marie-baresova-oralni-historie-nabizi-jiny-pohled-na-filmove-dejiny

Barešová, M. & Strusková, E. (2020). S každým filmem se přišlo na něco nového: Dějiny českého animovaného filmu ve Sbírce zvukových záznamů Národního filmového archivu. Iluminace, 32(4), 114–123. https://www.iluminace.cz/pdfs/ilu/2020/04/09.pdf

Cubr, L. (2018). Konceptuální rámec pro otázky autenticity digitalizátů knih. ProInflow, 10(2). https://doi.org/10.5817/ProIn2018-2-5

FIAF Cataloguing and Documentation Commission (CDC). (2016). FIAF Moving Image Cataloguing Manual. https://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/Cataloguing-Manual.html

FIAF Moving Image Cataloguing Manual. (2016). FIAF Cataloguing and Documentation Commission (CDC). https://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/Cataloguing-Manual.html

Hála, T. & Strusková, E. (2013). Sbírka zvukových a zvukově obrazových dokumentů NFA. Iluminace, 25(2), 119–122. https://www.iluminace.cz/pdfs/ilu/2013/02/11.pdf

Hlaváček, J. (2018). Etický kodex České asociace orální historie. http://www.coha.cz/wp-content/uploads/2018/05/Eticky_kodex-COHA_2018.pdf

Hlaváček, J. (2019). Metodické postupy archivace orálně-historických pramenů v digitálním věku. Archivní časopis, 69(4), 389–401. https://ufal.mff.cuni.cz/~hajic/2020/docs/Archivni_casopis_Hlavacek.pdf

Chromková, K. & Barešová, M. (2018). Filmový Zlín: Soubor orálně-historických interview ve Sbírce zvukových záznamů Národního filmového archivu. Iluminace, 30(3), 109–117. https://www.iluminace.cz/pdfs/ilu/2018/03/08.pdf

International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA). (2017). Uchování audiovizuálního dědictví: Etika, principy a strategie uchovávání. https://www.iasa-web.org/sites/default/files/downloads/publications/TC03_Czech.pdf

International Council on Archives. (2000). ISAD(G): General International Standard Archival Description Second edition. Ottawa. ISBN 0-9696035-5-X.

InterPARES project. (2005). Requirements for Assessing and Maintaining the Authenticity of Electronic Records.http://www.interpares.org/book/interpares_book_k_app02.pdf

Mazé, E. A. (2012). Metadata: Best Practices for Oral History Access and Preservation. In D. Boyd, S. Cohen, B. Rakerd, & D. Rehberger (Eds.), Oral History in the Digital Age. Institute of Library and Museum Services. https://ohda.matrix.msu.edu/2012/06/metadata/

Národní knihovna ČR. (2002). Funkční požadavky na bibliografické záznamy: závěrečná zpráva. Praha. ISBN 80-7050-400-5. http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr-cs.pdf

Ministerstvo vnitra České republiky. (2022). Základní pravidla pro zpracování archiválií. https://www.mvcr.cz/clanek/metodiky.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D

Metriky

132

Views

37

PDF views