Prodejci zvuku online: vznik a vývoj databáze zaměřené na osobnosti raného zvukového průmyslu v českých zemích

Roč.15,č.2(2023)

Abstrakt

Účel – Předkládaný odborný článek představuje okolnosti vzniku a vývoje specializované databáze shromažďující informace o osobách a subjektech, které se podílely na obchodu a distribuci historických zvukových nosičů a obecně na rozvoji raného zvukového průmyslu v českých zemích. Odborný článek sleduje linii celého procesu vzniku uvedené databáze od pilotních výzkumů historických zvukových dokumentů v Národním muzeu přes mapování souvisejících archivních materiálů až po vznik prezentační webové platformy jako „vedlejšího produktu“ celého výzkumu.

Design / metodologie / přístup – Předkládaný text je případovou studií popisující a analyzující vznik a vývoj specializované tematické databáze, která představuje její základní funkce a datovou strukturu. Příspěvek ukazuje, jak byla databáze modelována na digitálních objektech, datech a metadatech získaných primárně ze sbírek Národního muzea, doplněných o materiály z fondů dalších českých paměťových institucí a soukromých sbírek.

Výsledky – Předkládaný text prezentuje praktické aspekty vývoje specializované databáze, vybraná omezení práce s různými typy historických pramenů (včetně zvukových dokumentů) a jejich digitálního zpřístupnění.

Originalita / hodnota – Příspěvek ukazuje, že tvorba specializované tematické databáze byla jedinou cestou ke sjednocení a vzájemnému provázání dříve fragmentovaných a torzovitých archivních materiálů, zvukových záznamů a dalších produktů raného zvukového průmyslu. Vznikající specializovaná databáze má dle autorů i budoucí potenciál pro zhodnocení tématu v mezinárodním kontextu (středoevropské i transatlantické vazby raného zvukového průmyslu).

Klíčová slova:
databáze; zpřístupnění; zvukové dokumenty; archivní prameny; raný zvukový průmysl; prodejci zvuku; paměťové instituce; muzejní sbírky
Biografie autora

Michal Studničný

Národní muzeum – České muzeum hudby

Michal Studničný je od roku 2018 kurátorem sbírky fonotéky – archivu zvukových nosičů v Národním muzeu – Českém muzeu hudby (NM-ČMH). V úloze kurátora plní činnosti pro systematické uspořádání sbírky, její doplňování o nové sbírkové předměty a usiluje o optimalizaci celkového stavu fondu.

Martin Mejzr

Oddělení digitalizace, Národní muzeum

Martin Mejzr studoval historii a kulturologii na FF UK. V letech 2018–2021 působil na projektu NAKI Národního muzea s názvem Nový fonograf: naslouchejme zvuku historie, který se zabýval vývojem postupů a procedur dlouhodobé ochrany historických zvukových nosičů. Pracuje v Oddělení digitalizace Národního muzea.

Filip Šír

Oddělení digitalizace, Národní muzeum

Filip Šír je koordinátor digitalizace zvukových dokumentů v Oddělení digitalizace Národního muzea. Dlouhodobě se zaměřuje na komplexní řešení problematiky zvukových dokumentů, od principů péče o zvukové dokumenty po metodiku jejich digitalizace. Je členem různých odborných společností, například International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) nebo americké Association for Recorded Sound Collections (ARSC). V letech 2018–2023 byl hlavním řešitelem projektu Nový fonograf: naslouchejme zvuku historie.

Reference

Archiv hlavního města Prahy, Fond živnostenských pramenů výběr archiválií dle zadaných jmen, 2. polovina 19. a první polovina 20. století.

Archiv Města Ústí nad Labem, osobní fond Jindřich Meszner, kartony 1-16, 1910-1999.

Arts in Exile. (2023). Dostupné z https://kuenste-im-exil.de/KIE/Web/EN/Home/home.html

Benetková-Mašek, B., Mejzr, M., Šefců, R. a Šír, F. (2019). Průzkum sbírky fonografických válečků Českého muzea hudby. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 57(2), 59-70. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/57-2/pruzkum-sbirky-fonografickych-valecku-ceskeho-muzea-hudby

Gössel, G., Mejzr, M., Studničný, M., & Šír, F. (2019). Digitalizace etiket standardních šelakových desek jako nástroj pro efektivní muzejní evidence: Výsledky průzkumu ve sbírce fonotéky Národního muzea – Českého muzea hudby. Proinflow, 11(2), 42-60. Dostupné také z: https://journals.phil.muni.cz/proinflow/article/view/2019-2-4

Gössel, G., Šír, F. (2016). Recorded Sound in Czech Lands, 1900–1946. Brno: The Moravian Library in Brno.

Henry, T. Disquaires de Paris. (2023). Dostupné z: http://prod.douny.fr/disquairesdeparis/

Hosťák, J. (2018). Sbírka fonografů Národního technického muzea. Praha: Národní technické muzeum.

Manovich, L. (2018). Jazyk nových médií. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum.

Meszner, J. (1984). Přehled zvukového průmyslu: studijní materiály. Strojopis.

Národní archiv, Fondy Policejního ředitelství, výběr archiválií dle zadaných jmen, 2. polovina 19. a první polovina 20. století.

Neil Young Archives. (2017). Dostupné z: https://neilyoungarchives.com/

Strötbaum, H. Recording Pioneers. (2023). Dostupné z: https://www.recordingpioneers.com/

Studničný, M. (2022). Možnosti určování vročení standardních gramofonových desek z diskotéky R. A. Dvorského ve sbírce Národního muzea – Českého muzea hudby s pomocí diskografických zdrojů: Modelové řešení na příkladech praxe katalogizace v knihovním systému Verbis. ProInflow, 14(1–2). https://doi.org/10.5817/ProIn2022-2-6

Večerníková, Lucie, Šír, F., Slavický, T. (2022). Eduard Jedlička: Americký sen zlatníka z Moravy. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 60(1), 40–49. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2022.005. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/muzeum-muzejni-a-vlastivedna-prace/60-1/eduard-jedlicka-americky-sen-zlatnika-z-moravy

Metriky

191

Views

59

PDF views