O časopisu

ISSN 1803-7380 (print), ISSN 2336-4408 (online)

Evidenční číslo MK ČR: E 18715

Zaměření a poslání

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik (BBGN) je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Masarykovou univerzitou (Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Filozofické fakulty MU). Vychází od roku 2009 dvakrát ročně.

Cílem časopisu je přispět k výzkumu a odborné diskusi v oblastech germanistické, nederlandistické a nordistické lingvistiky, literární vědy a interkulturních studií.

Zaměření zahrnuje tradiční oblasti jazykovědy, literární historie a literární teorie a společenských a kulturních studií zohledňujících příslušné jazykové oblasti; vítány jsou příspěvky komparatistického zaměření, zvláštní pozornost je přitom věnována středoevropské oblasti a výzkumu vzájemných kontaktů a vlivů. Rovněž jsou vítány studie mezioborového charakteru reflektující zmíněné centrální oblasti.

Uveřejňovány jsou původní příspěvky v němčině, angličtině, nizozemštině a severských jazycích.

Rubriky časopisu

Publikované texty jsou rozděleny do tří základních kategorií:

Studie (recenzované původní odborné příspěvky)

Zprávy a materiály (informace o konferencích, projektech apod.)

Recenze (věnované odborným publikacím, zvláště aktuálním monografiím a sborníkům aj.)

Harmonogram vydávání

Časopis vychází dvakrát ročně v tištěné i elektronické formě.

Copyright na všechny uveřejněné příspěvky zůstává autorům těchto příspěvků.

Licenční podmínky

Zasláním příspěvku (dále jen „Dílo“) časopisu Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik (https://journals.phil.muni.cz/bbgn) (dále jen „Časopis“) pro posouzení k publikaci autor poskytuje Masarykově univerzitě (dále jen “MUNI”) licenci k Dílu za dále stanovených podmínek:

1. Prohlášení autora

1.1 Autor prohlašuje, že Dílo je prosté autorskoprávních nebo jiných právních vad, nebylo doposud nikde publikováno, ani souběžně jinde k publikaci nabídnuto, s výjimkou platforem standardní vědecké předpublikační komunikace (např. SSRN, ResearchGate, Academia).

1.2 Autor prohlašuje, že je skutečným autorem, popř. spoluautorem Díla a jeho volnost poskytovat licenci není nikterak omezena nebo vyloučena, tj. autor je oprávněn s Dílem nakládat, neboť zejména:

  1. Dílo nepodléhá režimu zaměstnaneckého díla, kde zaměstnanec není oprávněn vykonávat práva k Dílu,
  2. užívání Díla v rozsahu poskytované licence není omezeno podmínkami poskytnuté grantové či jiné finanční podpory (např. GAČR, TAČR),
  3. užívání Díla v rozsahu poskytované licence není omezeno právy třetích osob (např. autorská práva, právo na ochranu osobních údajů), a
  4. Dílo není dílem spoluautorským, kde by ostatní spoluautoři nesouhlasili s poskytnutím licence.

1.3 V případě spoluautorského Díla autor prohlašuje, že ostatní spoluautory informoval o těchto licenčních podmínkách a že je jejich jménem oprávněn udělit MUNI licenci za těchto licenčních podmínek.

1.4 Autor souhlasí s tím, že v případě přijetí Díla k publikaci bude jeho jménem k Dílu podáván návrh na uzavření licenční smlouvy směřující vůči neurčitému okruhu osob s tím, že obsah smlouvy bude určen odkazem na veřejně známé licenční podmínky Creative Commons BY-SA 4.0 International (dostupné z: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/); k dílům či prvkům (např. obrazová či fotografická dokumentace), které autor v Díle užil na základě smluvní licence s třetí stranou, tento návrh na uzavření licenční smlouvy podáván nebude.

1.5 Pro případ, že se kterékoli z prohlášení autora ukáže být nepravdivé, je si autor vědom toho, že odpovídá za vzniklou újmu, včetně nákladů spojených s vedením případných soudních sporů a újmy vzniklé porušením dobrého jména Časopisu nebo MUNI.

2. Poskytnutí licence

2.1 Autor poskytuje MUNI nevýlučnou a nevýhradní licenci ke všem známým způsobům užití Díla (zejména k rozmnožování, rozšiřování a sdělování díla veřejnosti), samostatně, v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky bez ohledu na podobu či způsob vyjádření (včetně elektronické formy).

2.2 Licence se uděluje jako územně a množstevně neomezená.

2.3 Licence se uděluje bezúplatně.

2.4 Licence se uděluje na dobu trvání majetkových práv k Dílu.

2.5 MUNI může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě či osobám, a to zcela nebo zčásti na základě podlicenční smlouvy, a to úplatně či bezúplatně.

2.6 Poskytnutím licence autor souhlasí se zařazením Díla do vědeckých a bibliografických databází (např. EBSCO, CEEOL), jakož i informačních systémů pro poskytování informačních služeb, v nichž je Časopis aktuálně veden, jakož i těch, do nichž bude v budoucnu zařazen.

2.7 MUNI není povinna poskytnutou licenci využít.

3. Další užití Díla

3.1 Vzhledem k poskytnuté nevýlučné a nevýhradní licenci k Dílu je autor oprávněn Dílo dále užít. Pro účely takového dalšího užití se však autor zavazuje uvádět Časopis jako zdroj publikace Díla.

3.2 V případě zpřístupnění Díla na platformách standardní vědecké předpublikační komunikace ve smyslu čl. 1.1 se autor zavazuje uvést dodatečně Časopis jako zdroj publikace Díla, a to bez zbytečného odkladu.

3.3 Dalším užitím Díla nesmí být negativně dotčeno dobré jméno MUNI nebo Časopisu.

4. Ostatní

4.1 Právní vztahy vzniklé na základě licence se řídí právním řádem České republiky; jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s licencí budou rozhodovat soudy České republiky.

4.2 V případě odmítnutí Díla k publikaci v Časopise bude poskytnutá licence okamžikem takového odmítnutí omezena jen na nezbytný rozsah pro užití Díla v rámci souvisejících redakčních činností (např. recenzní řízení a archivace).

Otevřený přístup

Časopis se hlásí k politice Open Access a jedná se o tzv. „zlatý“ časopis, který zveřejňuje příspěvky v režimu „Libre Open Access“, tedy za podmínek stanovených v licenčních podmínkách Creative Commons CC BY-SA 4.0 International (plný text dostupný na: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode (dále jen „CC BY-SA 4.0 International“).

1. Informace o CC BY-SA 4.0 International

CC BY-SA 4.0 International jsou veřejně dostupné licenční podmínky, které stanovují podmínky, za kterých lze dílo užít. Tyto podmínky je nutno respektovat – v případě jejich nedodržení se jedná o zásah do autorského práva. CC BY-SA 4.0 International tak uživateli stanovují určitá oprávnění a stanovují určité povinnosti.

CC BY-SA 4.0 International opravňují uživatele dílo „sdílet“, tzn. rozmnožovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti online. Zároveň lze dílo zařadit do souborného díla (např. časopis, sborník) či modifikovat – pozměňovat či doplňovat. Umožňuje také celé licencované dílo nebo jeho část zpracovat s jiným předmětem ochrany (kreativně modifikovat, upravovat a vytvářet z něj nová díla). Na dílech zpřístupňovaných pod licenčními podmínkami CC BY-SA 4.0 International mohou osoby odlišné od nositele práv i vydělávat. Úplata ovšem není poskytována za oprávnění dílo užít (to je stále dostupné pod CC BY-SA 4.0 International), ale např. za přidané služby či nosič.

CC BY-SA 4.0 International stanovují povinnosti uživatele uvádět původ díla (tj. název, autora, zdroj a odkaz na licenci) a zpřístupňovat, resp. sdílet dílo vzniklé zpracováním původního díla za stejných licenčních podmínek. Stejně tak užití původního díla bez jeho zpracování nezakládá povinnost licencovat nové dílo, v němž bylo původní dílo užito za stejných licenčních podmínek. Autorskoprávní režim nového díla ovšem nemá vliv na původní dílo zpřístupněné pod CC BY-SA 4.0 International.

CC BY-SA 4.0 International nijak neomezují zákonné licence, zejména ne tu citační. Citováním části z díla zpřístupněného pod těmito licenčními podmínkami nevzniká citujícímu povinnost zpřístupnit dílo, v němž byla citace použita, za stejných licenčních podmínek.

CC BY-SA 4.0 International se vztahují výlučně na licencované dílo. Je možné, že určité části obsahu jsou užity na základě zákonných licencí nebo licencí s třetími stranami. Tyto části pak nelze užít za podmínek CC BY-SA 4.0 International.

CC BY-SA 4.0 International nevylučují autorskoprávní ochranu, nároky z ní plynoucí či realizaci osobnostních a majetkových práv autora díla.

2. Praktické důsledky

Zpřístupnění díla pod veřejnými licenčními podmínkami CC BY-SA 4.0 International má mj. tyto autorskoprávní důsledky:

Digitální zpřístupnění a archivace

Plné texty článků jsou zpřístupněny v režimu open access prostřednictvím Digitální knihovny FF MU, která je primárním zdrojem i úložištěm odborných prací FF MU. Z webových stránek časopisů na tyto plné texty uložené v Digitální knihovně FF MU odkazujeme. Webové stránky časopisu slouží jako prezentační a komunikační platforma zpřístupňující veškeré informace o časopisu.

Tato skutečnost vychází ze strategického rozhodnutí FF MU a mnohaleté osvědčené praxe zpřístupňování a archivování zaměstnaneckých a smluvních děl vydaných FF MU. Tímto způsobem je možné zajistit kvalitně a efektivně jednotné zpracování metadat i dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů (LTP) a uživatelům vyhledávání napříč všemi texty.

Publikační poplatky, financování

Časopis nevyžaduje od autorů uhrazení jakýchkoli publikačních poplatků (APC, ASC). Výdaje spojené s vydáváním časopisu jsou hrazeny z institucionální podpory Masarykovy univerzity.

Indexace v databázích

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik je zařazen v databázích ERIH Plus, Linguistic Bibliography online (Brill), MLA International Bibliography, EBSCO.

Historie časopisu

Časopis Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik je pokračováním stejnojmenného periodika založeného v roce 1977, jehož první číslo vyšlo v rámci edice Spisy Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně. V letech 1979–1994 vycházel v rámci Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řady germanisticko-anglistické (K) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis. Series Germanica et Anglica (K), poté v letech 1996–2008 pokračoval jako Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada germanistická (R) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis. Series Germanica (R), ISSN 1211-4979.