Možnosti určování vročení standardních gramofonových desek z diskotéky R. A. Dvorského ve sbírce Národního muzea – Českého muzea hudby s pomocí diskografických zdrojů: Modelové řešení na příkladech praxe katalogizace v knihovním systému Verbis

Roč.14,č.1–2(2022)

Abstrakt

Účel – Cílem předkládaného odborného článku je nastínění základních postupů při katalogizaci standardních gramofonových desek, a to zejména v souvislosti s řešením problematiky vročení. Datace nahrávek je jedním z podstatných (a povinných) kroků pro správnou identifikaci a tím i katalogizaci zvukových dokumentů ve fondech paměťových institucí v ČR. U některých typů zvukových dokumentů, jako jsou např. i historické gramofonové desky, naráží však samotný postup při určování datace na mnohá úskalí. Způsoby řešení problematiky vročení a jejich aplikace v katalogizační praxi budou v textu představeny na vzorku z vybrané části sbírky fonotéky Národního muzea – Českého muzea hudby (dále jen NM-ČMH), konkrétně pak osobní diskotéky významné osobnosti populární hudby první poloviny 20. století, R. A. Dvorského.

Design/metodologie/přístup – Na základě představení možností určování datace z etiket standardních gramofonových desek, a při užití různých typů specializovaných zdrojů (historických katalogů, diskografií, elektronických databází, specializovaných příruček atd.) byla dle pravidel RDA minimálního záznamu a ve formátu MARC 21 katalogizována sbírka standardních gramofonových desek ze sbírky diskotéky R. A. Dvorského. V textu jsou představeny vybrané příklady využití různých typů zdrojů a následného zápisu vročení do katalogizační systému.

Výsledky – Zamýšlenými výsledky jsou: 1) aplikace specializovaných zdrojů při vročení standardních gramofonových desek a 2) ukázka modelových příkladů katalogizace standardních gramofonových dese ze sbírek Národního muzea – Českého muzea hudby dle pravidel RDA ve formátu MARC 21.

Originalita/hodnotaHlavním přínosem článku je ukázka popisu a katalogizace standardních gramofonových desek ze sbírek Národního muzea – Českého muzea hudby dle minimálního záznamu a pravidel RDA ve formátu MARC 21 na modelových příkladech vybraných gramofonových desek z diskotéky R. A. Dvorského. Dalším přínosem je přehled aplikace několika druhu pomocných zdrojů, které jsou klíčové při určení datace standardních gramofonových desek. Takové typy zdrojů mohou sloužit katalogizátorům a dokumentátorům paměťových institucí jako pomůcka při katalogizaci, rekatalogizaci a evidenci fondů a sbírek standardních gramofonových desek. Lze tak retrospektivně nahrávky datovat, což doplňuje nedostatečný popis zvukového nosiče např. při různých projektech.

Klíčová slova: katalogizace, zvukové dokumenty, standardní gramofonová deska, vročení, diskografie, katalogy, databáze, Rudolf Antonín Dvorský

Biografie autora

Michal Studničný

Národní muzeum – České muzeum hudby

Michal Studničný je od roku 2018 kurátorem sbírky fonotéky – archivu zvukových nosičů v Národním muzeu – Českém muzeu hudby (NM-ČMH). V úloze kurátora plní činnosti pro systematické uspořádání sbírky, její doplňování o nové sbírkové předměty a usiluje o optimalizaci celkového stavu fondu.

Reference

Bajgar, J. (1994). Rudolf Antonín Dvorský: (Soupis zvukových nahrávek z pozůstalosti). Národní muzeum v Praze – Muzeum české hudby hudebně historické oddělení.

Benešová, L. & Štorová, J. (2015, duben). Zvukové záznamy bibliografický popis podle RDA [prezentace]. Dostupné také z: https://text.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/zvukove-dokumenty-rda

Gössel, G. (2001). Fonogram: praktický průvodce historií záznamu zvuku. Radioservis.

Gössel, G. & Šír, F. (2016). Gramatika etiket gramofonových desek: pomůcka pro katalogizaci historických desek z let 1900-1946. Národní muzeum. Dostupné také z: https://archive.org/embed/gramatika_etiket

Gössel, G., Mejzr, M., Studničný, M., & Šír, F. (2019). Digitalizace etiket standardních šelakových desek jako nástroj pro efektivní muzejní evidence: Výsledky průzkumu ve sbírce fonotéky Národního muzea – Českého muzea hudby. Proinflow Časopis Informační Vědy, 11(2), 42-60. Dostupné také z: https://journals.phil.muni.cz/proinflow/article/view/2019-2-4. https://doi.org/10.5817/ProIn2019-2-4

Keller, J. (1965). Evidence gramofonových desek: náčrt problematiky a pravidla katalogizace. Státní hudební vydavatelství. Dostupné také z: http://krameriusndk.nkp.cz/search/handle/uuid:24abc4b0-45ff-11e2-9b88-005056827e51

Lichtenbergová, E. (2003). MARC 21. Národní knihovna České republiky = NK ČR.

Lichtenbergová, E., Balíková, M., Benešová, L., Přibylová, J., & Svobodová, J. (2016). Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 - tištěné a elektronické monografie – katalogizace na úrovni minimálního/doporučeného záznamu. [Národní knihovna].

Lochman, A. (1955). Gramofonová deska. Práce. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:47b25dc0-8761-11e9-852b-005056827e51

Müller, J., & Prajzler, P. (2017). Budování československého gramofonového průmyslu po druhé světové válce: 1945-1963. Statutární město Ústí nad Labem.

Müller, J. (2020). R.A. Dvorský Diskografie. Jan Müller.

Očadlík, M. (1939). Smetanovská diskografie: kritický soupis gramofonových snímků Smetanovy hudby. Orbis. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:ac2045c0-78c7-11e6-afc6-005056827e52

Pražák, P. (1937). Otakar Mařák: sborník statí a vzpomínek. Jan Jiránek.

http://krameriusndk.nkp.cz/search/handle/uuid:5bc87440-9cb7-11e5-84c7-005056827e52

Metriky

57

Views

38

PDF views