O časopise


Sacra je recenzovaný odborný studentský religionistický časopis vydávaný Ústavem religionistiky FF MU, který byl založen studenty Ústavu religionistiky v roce 2003. Jsou vydávána dvě čísla ročně, z toho jedno je číslo tematické.

Časopis publikuje odborné studie, rozhledy, popularizační eseje, rozhovory, recenze a zprávy s religionistickou tématikou. Odborné studie a rozhledy zaslané redakci procházejí anonymním recenzním řízením, zpravidla jsou posuzovány jedním recenzentem. Na základě posudků redakční rada rozhoduje o jejich publikaci (více v Jak publikovat).


Zaměření časopisu Sacra

Hlavními kritérii pro průchod recenzním řízením jsou a) religionistická relevance tématu, b) odborný přínos, c) teoretické zakotvení, d) jasná metodologie a e) odpovídající jazyková a formální úroveň.

Redakční rada si vyhrazuje právo v případě nutnosti provést potřebné stylistické a technické úpravy poskytnutých materiálů. Autoři mohou své texty zaslat na adresu či e-mail časopisu (casopissacra@gmail.com) nebo předat redakční radě prostřednictvím některého z jejích členů. Zasláním příspěvku autor postupuje vydavateli právo k publikování příspěvku v časopise Sacra v tištěné i jakékoli jiné formě.

Publikované studie, rozhledy, polemiky a rozhovory jsou po publikování poskytnuty autorům samostatně ve formátu PDF. Autoři jsou oprávněni texty použít k vlastní propagaci např. prostřednictvím webových stránek, a to pod podmínkou uvedení plného bibliografického údaje.


Kde je časopis k dispozici

Veškeré publikované texty od roku 2003 jsou nyní volně ke stažení ve formátu PDF prostřednictvím Digitální knihovny FF MU. Aktuální číslo v tištěné podobě si lze také zdarma vyzvednout na nástěnce Ústavu religionistiky FF MU a na dalších místech:

 • nástěnka Ústavu religionistiky FF MU
 • pracovna doktorandů na Ústavu religionistiky FF MU v Brně
 • krajské a vědecké knihovny ČR

Redakční rada Sacra

Výkonným orgánem Sacra je redakční rada, která je složena ze studentů bakalářského, magisterského a doktorského stupně religionistiky z různých pracovišť v České republice. Její konkrétní personální obsazení je průběžně obměňováno a noví členové jsou vybíráni na základě usnesení stávajících členů Redakční rady.

Šéfredaktorka: Tereza Menšíková (ÚR FF MU Brno)

Výkonný redaktor: Dan Řezníček (ÚR FF MU Brno)

Členové redakční rady:

 • Simona Hendrychová (ÚR FF MU Brno)
 • Aleš Hodes (ÚR FF MU Brno)
 • Tomáš Janků (FF UPOL Olomouc)
 • Jan Král (ÚR FF MU Brno)
 • Vít Marša (ÚR FF MU Brno)
 • Matouš Mokrý (ÚR FF MU Brno/ČEgÚ FF UK Praha)
 • Jana Nenadalová (ÚR FF MU Brno)
 • Adéla Petřeková (ÚR FF MU Brno)
 • Michal Puchovský (ÚR FF MU Brno)
 • František Válek (ÚFaR FF UK Praha)

Minulými předsedy byli Václav Ketman, Miroslav Vrzal, Olga Čejková, Vojtěch Kaše, Eva Kundtová Klocová, Radek Kundt, Aleš Chalupa, Luděk Žatečka a Oldřich Vondruška.