Připravujeme

CALL for papers: Roč. 21, č. 2 (2023)

Opium, baldachýn, utopie či vysvobození: Náboženství, moc a politické uspořádání společnosti

Na náboženství a jeho provázanost s politickou mocí se v průběhu historie pohlíželo mnoha rozdílnými perspektivami: bylo vnímáno jako nástroj posilování institucí i cesta k vysvobození z nespravedlnosti, zdroj sociálních významů a kapitálu i představ o ideálním vládnutí a uspořádání společnosti. Cílem tohoto tematického čísla je zaměřit se na způsoby, jimiž se náboženské tradice a aktéři pod jejich záštitou podílejí na organizaci, kontrole, kritice či proměně mocenského uspořádání společnosti prostřednictvím svého vlivu na  každodenní život jednotlivce nebo zastřešující politické struktury. Současně je cílem čísla postihnout i opačný směr této interakce, tedy dopad mocenských vztahů na proměny religiozity, rituálu či doktríny náboženských tradic.

Do recenzního řízení čísla 2/2023 přijímáme studie (15–25 normostran), rozhledy, eseje a komentáře (do 15 normostran), zprávy a recenze na dané téma.

Informace k formálním požadavkům textů lze najít v sekci Pro autory.

DEADLINE PRODLOUŽEN: Texty ve formě studií mohou být zaslány na email casopissacra@gmail.com do 31. 03. 2023, ostatní typy textů do 30. 04. 2024.