Odkazy

Bibliografické databáze:

Bibliography of the Study of Religion

RelBib je rozsáhlá online bibliografie pro studium náboženství, kterou vydává Univerzitní knihovna v Tübingenu. Zájemcům je k dispozici zdarma (Open Access), celosvětově a bez přihlášení. RelBib nedávno retrospektivně indexoval všechny články Sacra, které byly přidány do této impozantní databáze obsahující více než 900 000 titulů relevantních pro studium náboženství.

 

Religionistická pracoviště:

Významná religionistická periodika (ČR a SK):

Religio: revue pro religionistiku

Časopis zaměřený na odborné studium náboženství vydává Česká společnost pro religionistiku ve spolupráci s Ústavem religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Dingir

Populárně odborný časopis vydávaný pod Katedrou religionistiky HTF UK a Katedrou filozofie a religionistiky FF UPa, který se z hlediska religionistiky zabývá současným náboženským životem.

Axis Mundi

Slovenský časopis pro studium náboženství, který vydáva Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev.

Pantheon

Religionistická ročenka vydávaná při katedře religionistiky a filosofie FF UPa. Pantheon tematicky koresponduje s konferencemi, které jsou organizovány katedrou religionistiky a filosofie FF Univerzity Pardubice. Časopis skončil k číslu 2/2018.

e-Rhizome

Recenzovaný odborný časopis zaměřený na akademické studium náboženství, společnosti, kultury a kognice, který vychází online pod oddělením religionistiky na FF UP v Olomouci.

 

Religionistické organizace a společnosti:

Česká společnost pro religionistiku

Česká společnost pro religionistiku, o.s., je občanské sdružení zabývající se podporou vědeckého studia náboženství. Jde o nezávislou organizaci sdružující badatele různých oborů na základě široce koncipované vědy o náboženství – religionistiky. Společnost vydává časopis Religio.

International Association for the History of Religions

The IAHR promotes the academic study of religion assisting the international collaboration of all scholars, member and affiliate societies contributing to the historical, social, and comparative study of religion.

The European Association for the Study of Religions

The EASR promotes the academic study of religions through the international collaboration of scholars in Europe whose research has a bearing on the subject. The objective of the EASR is pursued by the usual means of scholarly activity such as the arrangement of conferences, symposia or colloquia.

International Association for the Cognitive Science of Religion

The IACESR is an interdisciplinary group of scholars interested in the scientific study of religion. The objective of the IACESR is to promote the cognitive and evolutionary sciences of religion through international collaboration of all scholars whose research has a bearing on the subject.