Žákovské strategie při hledání odpovědí na otázky učitele

Roč.16,č.1(2011)
Studia paedagogica: Řeč školy

Abstrakt

Příspěvek pojednává o tom, jak se žáci druhého stupně základních škol svými replikami podílejí na výukové komunikaci, která ve školní třídě probíhá mezi nimi a jejich učiteli. Skrze kvantitativní ukazatele je v příspěvku nejprve prezentováno zastoupení jednotlivých typů replik ve vztahu k zastoupení jednotlivých typů učitelských otázek, pozornost je věnována problematice kognitivní korespondence. Navazující kvalitativní část pak poukazuje na mechanismy, kterými žáci mohou reagovat na otázky ze strany učitele ve snaze přiblížit se jeho interpretačnímu rámci a dosáhnout správné odpovědi.


Klíčová slova:
výuková komunikace; IRF struktura; žákovské repliky; kognitivní korespondence

Stránky:
47–70
Reference

ALEXANDER, R. Culture and Pedagog y. International Comparisons in Primary Education. London: Blackwell, 2001. ISBN 978-0-631-22051-0.

ALEXANDER, R. Towards Dialogic Teaching. Rethinking Classroom Talk. Cambridge: Dialogos, 2006. ISBN 0-9546943-3-3.

CAZDEN, C. B. Classroom Discourse. The Language of Teaching and Learning. Portsmouth: Heineman, 1988. ISBN 0-435-08445-3.

EDWARDS, A. D., FURLON G, V. J. Teaching and Learning as the Creation of Meanings. In MAYOR , B. M., PUGH, A. K. (Eds.). Language, Communication & Education. London: Open University, 1987, s. 341–356. ISBN 0-7099-3590-0.

EDWARDS, A. D., MERCER, N. Common Knowledge. The development of understanding in the

classroom. London, New York: Routledge, 1995. ISBN 0-415-04308-5.

EDWARDS, A. D., WESTGATE, D. P. G. Investigating Classroom Talk. London: The Falmer Press, 1994. ISBN 1-8500-0136-7.

Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 604 s. ISBN 80-7106-484-X.

FISHER, R. Creative Dialogue. Talk for thinking in the classroom. London, New York: Routledge, 2009. ISBN 0-415-49726-4.

FLANDERS , N. Analysing Teaching Behavior. Reading: Addison-Wesley, 1970. ISBN 0-2010-2052-1.

GAVORA, P. Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-104-9.

GAVORA, P. Učiteľove viacnásobné otázky. Pedagogika, 1994, roč. 44, č. 2, s. 113–118. ISSN 0031-3815.

KARLÍK , P., NEKULA, M., RUSÍNOVÁ, Z. (Eds.). Příruční mluvnice češtiny. Praha: Lidové noviny, 1996. ISBN 80-7106-484-X.

MAREŠ, J. Učitelovy otázky a žákovské odpovědi z hlediska kognitivní korespondence. In HAUSENBLAS, K., MAREŠ, J. (Eds.). Acta Universitatis Carolinae, Philologica, 1988, roč. 32, č. 4–5, s. 381–387.

MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. ISBN 80-210-1070-3.

McLURE, M., FRENCH, P. Routes to Right Answers: On Pupils’ Strategies for Answering Teachers’ Questions. In WOO DS, P. (Ed.). Pupil Strategies. London: Biddles Ltd., 1980. ISBN 0-7099-0116-X.

MEHAN, H. Learning Lessons. Social Organisation in the Classroom. Cambridge: Harvard University Press, 1979. ISBN 0-674-52015-7.

MERCER, N. The analysis of classroom talk: Methods and methologies. British Journal of Educational Psycholog y, 2010, roč. 80, č. 1, s. 1–14.

MERCER, N. Words and Minds. How we use language to think together. London: Routledge, 2000. ISBN 0-415-22476-4.

MERCER, N., LITTLETON , K. Dialogue and the Development of Children’s Thinking. A sociocultural approach. London, New York: Routledge, 2007. ISBN 0-415-4047-89.

MYHILL , D., JON ES, S., HOPPER, R. Talking, Listening, Learning. London: Open University Press, 2007. ISBN 0-335-21744-3.

NELEŠOVSKÁ , A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0738-1.

PEARCE, W. B., PEARCE, K. A. Taking a Communication Perspective on Dialog. In ANDERSON , R., BAXTER, L. A., CISSN A, K. N. (Eds.). Dialogue. Theorizing Differences in Communication Studies. London: SAGE, 2004, s. 39–56. ISBN 0-7619-2671-2.

PSTRUŽINOVÁ, J. Některé pedagogicko-psychologické aspekty učitelských otázek. Pedagogika, 1992, roč. 42, č. 2, s. 223–228. ISSN 0031-3815.

ROTH, W.-M. Language, Learning, Context. Talking the talk. London, New York: Routledge, 2010. ISBN 978-0-415-55191-5.

SAMUHELOVÁ, M. Štruktúry v pedagogickej komunikácii. In GAVOR A, P. a kol. Pedagogická komunikácia v základnej škole. Bratislava: Veda, 1988, s. 55–73.

ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R., MAKOVSKÁ , Z., ZOUNEK, J. Dialogické struktury ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogika, 2011, roč. 61, č. 1, s. 13–34. ISSN 0031-3815.

VYGOTSKIJ, L. S. Myšlení a řeč. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970.

Metriky

114

Views

58

PDF views