K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo se Registrovat.

Pokyny pro autory

Podání příspěvku

Přísvěvky vkládejte prostřednictvím redakčního systému Open Journal System.

Přihlášení do systému ZDE.

Registrace do systému ZDE.

Nabídka rukopisu

Časopis obsahuje následující rubriky: Stati, Začínající výzkumníci, Diskusní stati, Rozhovor. Články v rubrikách Stati, Začínající výzkumníci a Diskusní stati procházejí recenzním řízením (viz níže).

Do rubriky Stati přijímáme empirické a teoretické studie o obvyklém rozsahu 22 000–40 000 znaků. Nabídnutý rukopis musí obsahovat název, abstrakt (v rozsahu 600–1000 znaků), cca pět klíčových slov, kontaktní adresu autora a abecední seznam citované literatury. Jak empirické, tak teoretické studie musí reflektovat stávající stav vědění v českém i zahraničním odborném diskurzu a zároveň přinášet originální výsledky, které obohacují dosavadní poznání v dané oblasti.

Do rubriky Začínající výzkumníci přijímáme rovněž empirické a teoretické studie začínajících autorů, kteří dosud neukončili doktorské studium. Nabídnutý rukopis musí obsahovat název, abstrakt (v rozsahu 600–1000 znaků), cca pět klíčových slov, kontaktní adresu autora a abecední seznam citované literatury.

Pro čísla bez tematického vymezení akceptujeme pouze rukopisy v češtině a slovenštině. Pro monotematická čísla akceptujeme pouze rukopisy v angličtině. Texty v angličtině nabízené do monotematických čísel musí korespondovat s některou z aktuálních výzev pro autory (Výzva pro autory).

Rukopis je nutné zaslat ve dvou souborech: První soubor obsahuje text příspěvku se jmény autorů, s uvedením pracoviště a e-mailových adres všech autorů. Druhý soubor je anonymizovaný - beze jmen autorů a bez dalších údajů, které by mohly vést k identifikaci autorů (např. dedikace ke grantovému projektu).

Recenzní řízení

Rukopisy vkládejte do systému Open Journal System. Redakce zasílá potvrzení o přijetí nabídnutého rukopisu do recenzního řízení. Časopis Studia paedagogica nevyžaduje od autorů uhrazení jakýchkoliv publikačních poplatků.

Každý nabídnutý text je nejprve posouzen členy výkonné redakce či editory. Následně autoři obdrží zprávu, zda byl příspěvek postoupen do recenzního řízení. Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Každá stať je posuzována dvěma nezávislými recenzenty. Na základě jejich posudků výkonná redakce zpracovává výsledné stanovisko. Vyrozumění o výsledku recenzního řízení je autorovi sděleno nejpozději do tří měsíců od data přijetí rukopisu.

V případě negativního výsledku je rukopis odmítnut. V případě pozitivního hodnocení je text vrácen spolu s požadavky na úpravu autorovi. Redakce zároveň stanoví termín, do kterého je třeba posudky zapracovat a upravený text odevzdat zpět redakci. K přepracované verzi je nutné přiložit podrobný seznam hlavních provedených změn. Přepracovaný rukopis je buď znovu posuzován původními recenzenty (v případě velkých požadavků na úpravy) nebo členy výkonné redakce (pokud jsou požadavky na úpravy malé). Následně výkonná redakce rozhodne o přijetí či nepřijetí textu k publikování.

Stáhnout recenzní formulář.

Termíny

Od roku 2023 vychází časopis třikrát ročně, jedno české číslo bez tématického vymezení v režimu Online first a dvě anglická monotematické čísla.
 

Rok 2023

1/23

Polytematické číslo v českém jazyce

2/23

Monotematické číslo v angl. jazyce

3/23

Monotematické číslo v angl. jazyce

 

 

 

Termín pro zaslání plných textů

 

v průběhu celého roku

 

15.8.2022

 

 

30.6.2023

 

 

 

 

 

Číslo vychází

 

Číslo vychází v režimu Online First: po přijetí jsou jednotlivé texty uveřejněny na webu v průběhu celého roku.

 

 

Duben 2023

 

 

Prosinec 2023

 

 

 

 

 
 

Rok 2024

1/24

Polytematické číslo v českém jazyce

2/24

Monotematické číslo v angl. jazyce

3/24

Monotematické číslo v angl. jazyce

 

 

 

Termín pro zaslání plných textů

 

v průběhu celého roku

 

30.11.2023

 

 

N/A

 

 

 

 

 

Číslo vychází

 

Číslo vychází v režimu Online First: po přijetí jsou jednotlivé texty uveřejněny na webu v průběhu celého roku.

 

 

Červen 2024

 

 

N/A

 

 

 

 

Formální požadavky k textu

  • Formát zaslaného souboru: *.doc, *.docx nebo *. rtf
  • Řádkování: 1,5
  • Font: Times New Roman.
  • Kapitoly nečíslujte.
  • Stránky musí být číslovány.
  • Tabulky a grafy řádně očíslujte nad uvedené schéma. Pokud text obsahuje statistické tabulky a grafy, přiložte je k textu ve formátu Excel s příslušnou datovou tabulkou.
  • Na konec textu připojte kontaktní e-mail.
  • Pokud je rukopis v češtině nebo ve slovenštině a je určen pro číslo bez monotematického vymezení, musí obsahovat název příspěvku v českém/slovenském a anglickém jazyce, abstrakt v češtině/slovenštině a angličtině a klíčová slova (tři až pět) v češtině/slovenštině a angličtině.
  • Veškeré grafy a obrázky budou vytištěné v černobílé verzi.
  • Autor je plně odpovědný za jazykovou a formální úroveň rukopisu, která je jedním z dílčích kritérií celkového hodnocení. Redakce časopisu si vyhrazuje právo na úpravu jazykové a formální stránky rukopisu.
 

Bibliografie

Bibliografické odkazy musí odpovídat normě APA (Publication Manual of the American Psychological Association, 7th edition, 2019, http://www.apastyle.org/).

Krátký manuál pro citační normu APA zde.

Původnost textu

Rukopis nabídnutý redakci časopisu Studia paedagogica nesmí být publikován a nesmí být zároveň zaslán do recenzního řízení jiného časopisu. Autor rukopisu musí být zároveň držitelem autorských práv k danému textu. Po dobu recenzování stati nesmí autor nabídnout rukopis jinému časopisu. Skutečnost, že byl text již někde publikován, může být důvodem k jeho vyřazení.

Kontrola plagiátů

Redakce časopisu se připojuje k mezinárodnímu hnutí proti plagiátorství, a proto každý text kontroluje jeden z redaktorů z výkonné redakce. Redakce časopisu k tomu využívá speciální aplikaci, která je implementována v Informačním systému MU. Redakce v případě nalezení plagiátu rukopis odmítne.

Prohlášení o soukromí

Jména a emailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.