K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo se Registrovat.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

 • Text studie (neanonymizovaný): s uvedením jmen všech autorů, jejich afiliací, ORCID a kontaktních informací na korespondujícího autora (v šabloně časopisu).
 • Text studie (anonymizovaný): bez možnosti identifikovat autory (včetně odstraněných metadat ze souboru).
 • Průvodní dopis pro editora (uvedení do jaké sekce a u anglicky psaných textů do jakého Call for Papers je příspěvek podáván).

Pokyny pro autory

Podání příspěvku

Příspěvky vkládejte prostřednictvím redakčního systému Open Journal System.

Přihlášení do systému ZDE.
Registrace do systému ZDE.

Šablona pro psaní příspěvků

Pro psaní příspěvku využijte šablonu s přednastavenými styly formátování.

Nabídka rukopisu

Časopis Studia paedagogica obsahuje následující sekce: Studie a Začínající výzkumníci. Rukopisy procházejí recenzním řízením (viz níže).

Do sekce Studie přijímáme empirické, teoretické a přehledové studie v délce do 8 tis. slov (bez soupisu literatury). Studie musí reflektovat stávající stav vědění v českém i zahraničním odborném diskurzu a zároveň přinášet originální výsledky, které obohacují dosavadní poznání v dané oblasti.

Do sekce Začínající výzkumníci přijímáme empirické, teoretické a přehledové studie začínajících autorů, kteří dosud neukončili doktorské studium. Rukopis by neměl být delší než 8 tis. slov (bez literatury).

Pro polytematická čísla akceptujeme pouze rukopisy v češtině a slovenštině. Pro monotematická čísla akceptujeme pouze rukopisy v angličtině. Texty v angličtině musí korespondovat s některou z aktuálních výzev pro autory (Výzva pro autory).

Nabídnutý rukopis musí mít následující strukturu: název v českém a anglickém jazyce, jména a pracoviště všech autorů (příp. uvedení jejich ORCID), abstrakt v rozsahu do 200 slov a klíčová slov v českém a anglickém jazyce, kontakt na korespondujícího autora, text studie a abecedně řazený seznam citované literatury.

Rukopis je nutné zaslat ve dvou souborech: První soubor obsahuje neanonymizovaný text příspěvku. Druhý soubor je anonymizovaný, který nesmí obsahovat jména autorů a další údaje, které by mohly vést k identifikaci autorů (např. dedikace ke grantovému projektu).

Rukopisy vkládejte do systému Open Journal System. Časopis Studia paedagogica nevyžaduje od autorů uhrazení jakýchkoliv publikačních poplatků.

Recenzní řízení

Každý nabídnutý text je nejprve posouzen členy výkonné redakce či editory. Následně autoři obdrží zprávu, zda byl příspěvek postoupen do recenzního řízení. Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Každý text je posuzován dvěma nezávislými recenzenty. Na základě jejich posudků výkonná redakce zpracovává výsledné stanovisko. Délka recenzního řízení je závislá na časových možnostech recenzentů. Vyrozumění o výsledku recenzního řízení je autorovi sděleno přibližně do tří měsíců od data přijetí rukopisu.

V případě pozitivního hodnocení je text vrácen spolu s požadavky na úpravu autorovi. Redakce zároveň stanoví termín, do kterého je třeba posudky zapracovat a upravený text odevzdat zpět redakci. K přepracované verzi je nutné přiložit podrobný seznam hlavních provedených změn (ve formě dopisu pro recenzenty a zvýrazněním změn v textu). Přepracovaný rukopis je buď znovu posuzován původními recenzenty (v případě velkých požadavků na úpravy) nebo členy výkonné redakce (pokud jsou požadavky na úpravy malé). Následně výkonná redakce rozhodne o přijetí či nepřijetí textu k publikování. Konečné rozhodnutí o přijetí či odmítnutí rukoupisu k publikování je v kompetenci hlavního výkonného redaktora. Rozhodnutí redakce je konečné.

Stáhnout recenzní formulář.

Termíny

Časopis Studia paedagogica vychází časopis třikrát ročně: jedno české polytematické číslo v režimu Online First a dvě anglická monotematické čísla.
 

Rok 2024

1/24

Polytematické číslo v českém jazyce

2/24

Monotematické číslo - Mistakes in Teaching and Learning

3/24

Monotematické číslo - Learning Outcomes in Schools

 

 

Termín pro zaslání plných textů

 

v průběhu celého roku

 

Listopad 2023

 

 

Červen 2024

 

 

 

 

 

Číslo vychází

 

Číslo vychází v režimu Online First: po přijetí jsou jednotlivé texty uveřejněny na webu v průběhu celého roku.

 

 

 

Červen 2024

 

 

 

Prosinec 2024

 

 

 

 

 

Rok 2025

1/25

Polytematické číslo v českém jazyce

2/25

Monotematické číslo - Facilitating Teacher Continuous Professional
Development

3/25

Monotematické číslo

 

 

 

Termín pro zaslání plných textů

 

v průběhu celého roku

 

Říjen 2024

 

 

N/A

 

 

 

 

 

Číslo vychází

 

Číslo vychází v režimu Online First: po přijetí jsou jednotlivé texty uveřejněny na webu v průběhu celého roku.

 

 

 

Červen 2025

 

 

 

N/A

 

 

 

 

Formální požadavky k textu

 • Formát zaslaného souboru: *.doc, *.docx nebo *. rtf
 • Řádkování: 1,5
 • Font: Times New Roman.
 • Pokud je rukopis v češtině nebo ve slovenštině a je určen pro polytematické číslo, musí obsahovat název příspěvku v českém/slovenském a anglickém jazyce, jména a afiliace všech autorů, jejich ORCID, abstrakt v češtině/slovenštině a angličtině v délce do 200 slov, klíčová slova (tři až pět) v češtině/slovenštině a angličtině a kontakt na korespondujícího autora. Dále hlavní text studie a abecedně řazený seznam použité literatury.
 • Kapitoly jsou číslovány nejvýše do úrovně 3. řádu (1, 1.1, 1.1.1).
 • Stránky musí být číslovány.
 • Tabulky a obrázky řádně očíslujte a uveďte jejich název. Tabulky jsou označovány nad tabulkou. Obrázky jsou označovány pod obrázkem. Na tabulky a obrázky je třeba odkázat v textu studie. Pokud text obsahuje statistické tabulky a grafy, přiložte je k textu ve formátu Excel s příslušnou datovou tabulkou. Obrázky by měly být přiloženy v tiskové kvalitě v samostatném souboru.
 • Autor je plně odpovědný za jazykovou a formální úroveň rukopisu, která je jedním z dílčích kritérií celkového hodnocení. Redakce časopisu si vyhrazuje právo na úpravu jazykové a formální stránky rukopisu.

Bibliografie

Bibliografické odkazy musí odpovídat normě APA (Publication Manual of the American Psychological Association, 7th edition, 2019, https://apastyle.apa.org/).

Krátký manuál pro citační normu APA zde.

Původnost textu

Rukopis nabídnutý redakci časopisu Studia paedagogica nesmí být publikován a nesmí být zároveň zaslán do recenzního řízení jiného časopisu. Autor rukopisu musí být držitelem autorských práv k danému textu. Po dobu recenzování stati nesmí autor nabídnout rukopis jinému časopisu. Skutečnost, že byl text již někde publikován, je důvodem k jeho zamítnutí.

Kontrola plagiátů

Redakce časopisu se připojuje k mezinárodnímu hnutí proti plagiátorství, a proto každý text kontroluje jeden z redaktorů z výkonné redakce. Redakce časopisu k tomu využívá speciální aplikaci, která je implementována v Informačním systému Masarykovy univerzity. Redakce v případě nalezení plagiátu rukopis odmítne.

Prohlášení o soukromí

Jména a emailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.