Tacitní znalosti v metaforách studentky učitelství

Roč.21,č.1(2016)
Studia paedagogica

Abstrakt
V předloženém textu se nejdříve zabýváme terminologickým vyjasněním tacitních znalostí tak, aby je bylo možné následně výzkumně uchopit. Tacitní znalosti vymezujeme v kontrastu ke znalostem explicitním na základě dvou kritérií – míry artikulovatelnosti a míry uvědomovanosti znalosti. Jako stěžejní prvek pro výzkum tacitních znalostí byly použity metafory. Metodologie výzkumu je založená na designu případové studie jednoho případu – studentky učitelství Aleny. Při získávání empirických dat byl použit netradiční z působ vedení kvalitativního hloubkového rozhovoru zvaný "čistý jazyk". V analýze dat hledáme odpověď na otázku, jakým z působem se tacitní znalosti projevují v kontextu metaforických vyjádření studentky, přičemž ve výsledku identifikujeme čtyři různé projevy: 1) kumulace metafor a významů, se kterými jsou provázané; 2) transformace metafory a z působený dopad na podobu metaforické krajiny; 3) specifická verbální vyjádření, která doprovázejí snahu formulovat znalost skrze metafory; 4) méně uvědomované vzorce metafor, které ovlivňují pojetí výuky a jednání ve třídě. Ve světle výzkumných nálezů v závěru textu vznášíme návrh na kladení většího důrazu na záměrné ovlivňování tacitních znalostí skrze facilitaci metafor spíše než na snahu o odhalování tacitních znalostí. Taktéž poukazujeme na užitečnost využití osobních metafor studentů ve vysokoškolské výuce při snaze z prostředkovat jim teoretické konstrukty pedagogické vědy.

Klíčová slova:
tacitní znalosti; typy tacitních znalostí; projevy tacitních znalostí; metafory; čistý jazyk

Stránky:
57–85
Reference

[1] Ackerman, J. M., Nocera, C. C., & Bargh, J. A. (2010). Incidental haptic sensations influence social judgments and decisions. Science, 328(5986), 1712–1715. | DOI 10.1126/science.1189993

[2] Ambrosini, V., & Bowman, C. (2001). Tacit knowledge: Some suggestions for operationalization. Journal of Management Studies, 38(6), 811–829. | DOI 10.1111/1467-6486.00260

[3] Cameron, L. (2007). Patterns of metaphor use in reconciliation talk. Discourse and Society, 18(2), 197–222. | DOI 10.1177/0957926507073376

[4] Castillo, J. (2002). A note on the concept of tacit knowledge. Journal of Management Inquiry, 11(1), 46–59. | DOI 10.1177/1056492602111018

[5] Depraz, N., Varela, F. J., & Vermersch, P. (2002). On Becoming Aware: A pragmatics of Experiencing. Amsterdam: John Benjamins.

[6] Eraut, M. (2000). Non-formal learning and tacit knowledge in professional work. British Journal of Educational Psychology, 70(1), 113–136. | DOI 10.1348/000709900158001

[7] Feldman, J. (2006). From Molecule to Metaphor: A Neural Theory of Language. Cambridge: MIT Press.

[8] Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. Qualitative Inquiry, 12(2), 219–245. | DOI 10.1177/1077800405284363

[9] Gascoigne, N., & Thornton, T. (2013). Tacit Knowledge. Durham: Acumen.

[10] Gibbs, R. (1994). The Poetics of Mind: Figurative Thought, Language, and Understanding. New York: Cambridge University Press.

[11] Gourlay, S. N., & Nurse, A. (2005). Flaws in the "engine" of knowledge creation: A critique of nonaka's SECI model. In A. F. Buono & F. Poulfelt (Eds.), Challenges and Issues in Knowledge Management (pp. 293–315). Connecticut: Information Age Publishing.

[12] Grondin, J. (1997). Úvod do hermeneutiky. Praha: Oikoymenh.

[13] Harland, P. (2012). Trust Me, I'm the Patient. London: Wayfinder Press.

[14] Haron, H., & Alias, R. A. (2005). Conceptualization of Tacit Knowledge Dimension. In Proceedings of the Postgraduate Annual Research Seminar 2005 (pp. 12–17).

[15] Hofstadter, D. (2012). Gödel, Escher, Bach: Existenciální gordická balada: Metaforická fuga o mysli a strojích v duchu Lewise Carrolla. Praha: Argo.

[16] Hymes, D. (Ed.). (1964). Language in Culture and Society: A Reader in Linguistics and Anthropology. New York: Harper & Row.

[17] Korthagen, F. A. J. (1993). Two modes of reflection. Teaching and Teacher Education, 9(3), 317–326. | DOI 10.1016/0742-051X(93)90046-J

[18] Kövecses, Z. (2010). Metaphor. A practical Introduction. New York: Oxford University Press.

[19] Lakoff, G. (2014). Mapping the brain's metaphor circuitry: Metaphorical thought in everyday reason. Frontiers in Human Neuroscience, 8(958), 1–14. | DOI 10.3389/fnhum.2014.00958

[20] Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.

[21] Lakoff, G., & Johnson, M. (1999). Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and its Chalange to Western Thought. New York: Basic Books.

[22] Lakoff, G., & Johnson, M. (2002). Metafory, kterými žijeme. Brno: Host.

[23] Lam, A. (2000). Tacit knowledge, organizational learning and societal institutions: An integrated framework. Organization Studies, 21(3), 487–513. | DOI 10.1177/0170840600213001

[24] Landau, M. J., Robinson, M. D., & Meier, B. P. (eds.). (2014). The Power of Metaphor: Examining its Influence on Social Life. Washington: American Psychological Association.

[25] Lawley, J. (2006). When where hatters: How psychoactive space is created and utilised. The Model Magazine. Retrieved from http://www.cleanlanguage.co.uk/articles/articles/29/1/When-Where-Matters-How-psychoactive-space-is-created-and-utilised/Page1.html.

[26] Lawley, J. (2011). Joining up the work of David Grove. Acuity, 2(1), 27–41. Retrieved from https://www.academia.edu/1836450/Joining_Up_the_Work_of_David_Grove.

[27] Lawley, J. (v tisku). Protocol for Validating 'Cleanness' of an Interview. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/0B3O55d_vCx53Z0w0R3dmdUdyaWo0RVJ0WmF5OGRCV2JNNGpZ/view?usp=sharing.

[28] Lawley, J., & Tompkins, P. (2000). Metaphors in Mind: Transformation through Symbolic Modelling. London: The Developing Company Press.

[29] Lawley, J., & Tompkins, P. (2011). "If only God would give us a sign": The role of metacomments. Acuity, 1(1), 17–27. Retrieved from http://www.anlp.org/acuity.

[30] Legree, P. J., Heffner, T. S., Psotka, J., Martin, D. E., & Medsker, G. J. (2003). Traffic crash involvement: Experiential driving knowledge and stressful contextual antecedents. Journal of Applied Psychology, 88(1), 15–26. | DOI 10.1037/0021-9010.88.1.15

[31] Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.

[32] Mascolo, M. F., & Fischer, K. W. (2010). The dynamic development of thinking, feeling and acting over the lifespan. In R. Lerner & W. Overton (Eds.), Handbook of Lifespan Development. New York: John Wiley.

[33] Moser, K. S. (2000). Metaphor analysis in psychology-method, theory, and fields of application. Forum: Qualitative Social Research, 1(2). Retrieved from http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1090/2387.

[34] Moss, P. A. (2005). Toward "epistemic reflexivity" in educational research: A response to scientific research in education. Teachers College Record, 107(1), 19–29.

[35] Nonaka, I. (1991). The knowledge-creating company. Harvard Business Review, 69(6), 96–104.

[36] Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization Science, 5(1), 14–37. | DOI 10.1287/orsc.5.1.14

[37] Nonaka, I., & Krogh, G. (2009). Tacit knowledge and knowledge conversion: Controversy and advancement in organizational knowledge creation theory. Organization Science, 20(3), 635–652. | DOI 10.1287/orsc.1080.0412

[38] Owen, I. R. (1996). Clean language: A linguistic-experiential phenomenology. Analecta Husserliana, XLVIII, 271–297.

[39] Petitmengin, C. (2006). Describing one's subjective experience in the second person: An interview method for the science of consciousness. Phenomenology and the Cognitive Science, 5(3–4), 229–269. | DOI 10.1007/s11097-006-9022-2

[40] Petitmengin, C., & Bitbol, M. (2009). The validity of first-person descriptions as authenticity and coherence. Journal of Consciousness Studies, 16(10–12), 363–404.

[41] Polanyi, M. (2009). The tacit dimension. Chicago: University of Chicago Press.

[42] Pravdová, B. (2014). Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství. Brno: PdF MU.

[43] Ramskov, C. B. (2008). Psychology Notes. Dubuque: Kendall Hunt Publishing.

[44] Reber, A. S. (1989). Implicit learning and tacit knowledge. Journal of Experimental Psychology, 118(3), 219–235. | DOI 10.1037/0096-3445.118.3.219

[45] Rorty, R. (1996). Nahodilost, ironie, solidarita. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

[46] Rowlands, M. (2010). The New Science of the Mind: From Extended Mind to Embodied Phenomenology. Cambridge: MIT Press.

[47] Searle, J. R. (1979). Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts. Cambridge: Cambridge University.

[48] Searle J. R. (1994). Mysl, mozek a věda. Praha: Mladá fronta.

[49] Slavík, J., Chrz, V., & Štech, S. (2013). Tvorba jako z působ poznávání. Praha: Karolinum.

[50] Slepian, M. L., & Ambady, N. (2014). Simulating sensorimotor metaphors: Novel metaphors influence sensory judgments. Cognition, 130(3), 309–314. | DOI 10.1016/j.cognition.2013.11.006

[51] Sternberg, R. J., Wagner, R. K., Williams, W. M., & Horvath, J. A. (1995). Testing common sense. American Psychologist, 50(11), 912–927. | DOI 10.1037/0003-066X.50.11.912

[52] Svojanovský, P., Nehyba, J., Pravdová, B., & Švec, V. (2014). Podpora profesního učení studentů učitelství se zřetelem k jejich explicitní i tacitní dimenzi znalosti. In V. Švec, J. Krátká, K. Cásková, J. Jakešová, P. Koubek, E. Minaříková, J. Nehyba, B. Pravdová, P. Svojanovský, B. Šimůnková, & P. Vystrčil-Marková, Znalostní báze učitelství. Brno: Masarykova univerzita.

[53] Swanborn, P. (2010). Case Study Research: What, Why and how? London: Sage.

[54] Šeďová, K., & Švaříček, R. (2013). Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace, 23(4), 478–510. | DOI 10.5817/PedOr2013-4-478

[55] Taylor, H. (2007). Tacit knowledge: Conceptualizations and operationalizations. International Journal of Knowledge Management, 3(3), 60–73. | DOI 10.4018/jkm.2007070104

[56] Thibodeau, P. H., & Boroditsky, L. (2013). Natural language metaphors covertly influence reasoning. PLoS ONE, 8(1). | DOI 10.1371/journal.pone.0052961

[57] Tobin, K., & Tippins, D. J. (1996). Metaphors as seeds for conceptual change and the improvement of science teaching. Science Education, 80(6), 711–730. | DOI 10.1002/(SICI)1098-237X(199611)80:6<711::AID-SCE5>3.0.CO;2-M

[58] Tomberg, C. (1999). Unconscious attention manifested in non-averaged human brain potentials by optional short-latency cognitiveelectrogeneses without subsequent P300. Neuroscience Letters, 263(2), 181–184. | DOI 10.1016/S0304-3940(99)00141-X

[59] Tosey, P. C., Lawley, J., & Meese, R. (2014). Eliciting metaphor through clean language: An innovation in qualitative research. British Journal of Management, 25(3), 629–646. | DOI 10.1111/1467-8551.12042

[60] Varela, F., Thompson, E., & Rosch, E. (1993). The Embodied Mind: Cognitive Science and human Experience. Cambridge: MIT Press.

[61] Vrabec, M. (ed.). (2014). Touha a žádostivost v dějinách evropské filosofie. Praha: Togga.

[62] Vygotskij, L. (2004). Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál.

[63] Wall, A., & Jones, T. G. (2009). Myth, Metaphor and Science. Chester: Academic Press.

[64] Wilton, N. (2010). An Introduction to Human Resource Management. London: Sage Publications.

[65] Wittgenstein, L. (1993). Filosofická zkoumání. Praha: Filosofický ústav AV ČR.

[66] Woodside, A. G. (2010). Case Study Research: Theory, Methods, Practice. Bingley: Emerald Group.

[67] Yin, R. K. (2012). Application of Case Study Research. Thousand Oaks: Sage.

Metriky

0


52

Views

16

PDF views