Redukcionistické chápání multikulturní výchovy na českých školách

Roč.21,č.3(2016)
Studia paedagogica

Abstrakt
Studie se zaměřuje na reflexi realizace multikulturní výchovy na českých školách. Vycházíme z vlastního výzkumného šetření, které z jišťovalo přístupy pedagogů k realizaci multikulturní výchovy na základních a středních školách v České republice. Výsledky odhalují převážně redukcionistické chápání multikulturní výchovy vztahující se výhradně k etnickým a kulturním odlišnostem. Tento přístup podporuje představu jasné ohraničitelnosti skupin a tím produkuje či utvrzuje stereotypy o nás i o těch druhých. Naznačujeme proto možná východiska, skrze která by multikulturní výchova naopak skutečně přispívala k rozvoji tolerantní společnosti.

Klíčová slova:
multikulturalismus; multikulturní výchova; tolerance jinakosti; vzdělávací proces; učitel; žák

Stránky:
63–79
Reference

[1] Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (2010). Multicultural Education: Issues and Perspectives. New York: John Wiley & Sons.

[2] Bobáková, H. L. (2004). Interkulturní komunikace, její význam, vývoj a další perspektivy. Karviná: Slezská univerzita v Opavě.

[3] Buryánek, J. (2002). Interkulturní vzdělávání: Příručka nejen pro středoškolské pedagogy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

[4] DomNwachukwu, C. S. (2010). An Introduction to Multicultural Education: From Theory to Practice. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers.

[5] Eriksen, T. H. (2012). Etnicita a nacionalismus. Antropologické perspektivy. Praha: SLON.

[6] Gulová, L. et al. (2008). Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: Masarykova univerzita.

[7] Gulová, L., & Štěpařová, E. (Eds.). (2004). Multikulturní výchova v teorii a praxi. Brno: Kabinet multikulturní výchovy a Katedra sociální pedagogiky PdF MU.

[8] Hirt, T. (2005). Svět podle multikulturalismu. In T. Hirt & M. Jakoubek et al., Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit (s. 9–76). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.

[9] Hladík, J. (2010). Konstrukce a modely multikulturních kompetencí. Pedagogická orientace, 20(4), 27–47.

[10] Jakoubek, M. (2006). Přemyšlení (rethinking) "Romů" aneb "Chudoba Romů" má povahu Janusovy tváře. In T. Hirt & M. Jakoubek (Eds.), "Romové" v osidlech sociálního vyloučení (s. 322–400). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.

[11] Klapko, D. (2012). Diskurzivní analýza názorů učitelek ZŠ na vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků. In L. Gulová et al., Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogické praxi a výzkumu (s. 67–105). Brno: Masarykova univerzita.

[12] Kusá, J. (2012). Pedagogická reflexe multikulturní výchovy při práci s literárními texty na 2. stupni základních škol (disertační práce). Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

[13] Lechta, V. (2010). Základy inkluzivní pedagogiky: Dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál.

[14] Lévi-Strauss, C. (1999). Rasa a dějiny. Brno: Atlantis.

[15] Lévi-Strauss, C. (2012). Antropologie a problémy moderního světa. Praha: Karolinum.

[16] Loučková, I. (2010). Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. Praha: SLON.

[17] Machalová, M. (2013). Preventívna sociálna práca. Edukačná paradigma v sociálnej práci. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.

[18] May, S., & Sleeter, C. E. (2010). Critical Multiculturalism. New York: Routledge.

[19] Merriam, S. B. (2009). Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation. San Francisco: Jossey-Bass.

[20] Molnar, S. (2006). Human Variation: Races, Types, and Ethnic Groups. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

[21] Moree, D. et al. (2008). Než začneme s multikulturní výchovou: Od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Praha: Člověk v tísni.

[22] Moree, D. (2015). Základy interkulturního soužití. Praha: Portál.

[23] Moree, D. et al. (2016). Strategie rozvoje multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání. Průřezová témata a čtenářství. Dostupné z http://www.ptac.cz/data/Multikulturni_vychova_ocekavane_vystupy.pdf

[24] Morvayová, P., & Moree, D. (2009). Dvakrát měř, jednou řež: Od multikulturní výchovy ke vhledu. Praha: Člověk v tísni.

[25] Obrovská, J., & Obrovská, L. (2012). Předsudky a diskriminace vůči romské menšině v postojích studentů pedagogické fakulty. In L. Gulová et al., Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogické praxi a výzkumu (s. 177–193). Brno: Masarykova univerzita.

[26] Preissová Krejčí, A. (2014). Multikulturalismus – ztracené paradigma? Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

[27] Preissová Krejčí, A., Cichá, M., & Gulová, L. (2012). Jinakost – předsudky – multikulturalismus: Možnosti a limity multikulturní výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

[28] Preissová Krejčí, A., & Šotola, J. et al. (2012). Metodika pro realizaci multikulturní výchovy formou zážitkové pedagogiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

[29] Průcha, J. (2011). Multikulturní výchova: Příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton.

[30] Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. (2007). Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

[31] Richards, L., & Morse, J. M. (2007). Readme First for a User's Guide to Qualitative Methods. Thousand Oaks: Sage Publications.

[32] Sleeter, C. E., & Grant, C. A. (2009). Making Choices for Multicultural Education. Five Approaches to Race, Class, and Gender. New York: John Wiley & Sons.

[33] Skutil, M. et al. (2011). Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál.

[34] Šišková, T. (1998). Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál.

[35] Švaříček, R., & Šeďová, K. et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

[36] Tesař, F. (2007). Etnické konflikty. Praha: Portál.

Metriky

0


154

Views

84

PDF views