Vybrané strategie podvádění žáků a autoregulace učení

Roč.21,č.3(2016)
Studia paedagogica

Abstrakt
Článek se zabývá problematikou faktorů ovlivňujících podvádění u žáků středních škol. Cílem je objasnit, zda je míra využívání některých strategií školního podvádění vysvětlitelná faktory autoregulace učení a prospěchem. Data byla získána pomocí dotazníkového šetření ( N = 346), podrobena explorativní faktorové analýze a následně standardní metodě vícenásobné lineární regrese. Výsledky, jež tento příspěvek představuje, ukazují, že k méně častému podvádění vede lepší prospěch žáků a rovněž vyšší míra některých autoregulačních dovedností. Také bylo z jištěno, že jiné z dovedností spadající pod autoregulaci učení naopak frekvenci školního podvádění lehce navyšují. Žáci s vyšší mírou těchto dovedností jsou sice stále primárně zaměřeni na studium, zdá se ale, že za jistých okolností je poměrně ochotně kombinují se strategiemi podvádění.

Klíčová slova:
podvádění ve školní třídě; autoregulace učení; autoregulační dovednosti; prospěch; pohlaví; střední školy

Stránky:
107–129
Reference

[1] Anderman, E. M., Griesinger, T., & Westerfield, G. (1998). Motivation and cheating during early adolescence. Journal of Educational Psychology, 90(1), 84–93. | DOI 10.1037/0022-0663.90.1.84

[2] Anderman, E. M., & Midgley, C. (2004). Changes in self-reported academic cheating across the transition from middle school to high school. Contemporary Educational Psychology, 29(4), 499–517. | DOI 10.1016/j.cedpsych.2004.02.002

[3] Cizek, G. J. (2003). Detecting and Preventing Classroom Cheating. Thousand Oaks: Corwin Press.

[4] Čáp, J., & Mareš, J. (2007). Psychologie pro učitele (2. vyd.). Praha: Portál.

[5] Davis, S. F., Drinan, P. F., & Gallant, T. B. (2009). Cheating in School: What We Know and What We Can Do. Chichester: Wiley-Blackwell.

[6] Dunn, K. E., Lo, W.-J., Mulvenon, S. W., & Sutcliffe, R. (2012). Revisiting the motivated strategies for learning questionnaire: A theoretical and statistical reevaluation of the metacognitive self-regulation and effort regulation subscales. Educational and Psychological Measurement, 72(2), 312–331. | DOI 10.1177/0013164411413461

[7] Foltýnová, D. (2008). Vliv metakognitivních strategií na rozvoj dovedností žáků autoregulovat své učení při osvojování zeměpisného učiva (disertační práce). Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

[8] Galloway, M. K. (2012). Cheating in advantaged high schools: Prevalence, justifications, and possibilities for change. Ethics and Behavior, 22(5), 378–399. | DOI 10.1080/10508422.2012.679143

[9] Graham, M. A., Monday, J., O'Brien, K., & Steffen, S. (1994). Cheating at small colleges: An examination of student and faculty attitudes and behaviors. Journal of College Student Development, 35(4), 255–260.

[10] Hetherington, M. E., & Feldman, S. E. (1964). College cheating as a function of subject and situational variables. Journal of Educational Psychology, 55(4), 212–218. | DOI 10.1037/h0045337

[11] Hladík, J., & Vávrová, S. (2011). Mechanismy fungování rozvoje autoregulace učení studentů. Praha: Hnutí R.

[12] Hrbáčková, K. (2011). Rozvoj autoregulace učení studentů. Praha: Hnutí R.

[13] Hrbáčková, K., Vávrová, S., Hladík, J., Švec, V., & Novotná, J. (2010). Kognitivní a nonkognitivní determinanty rozvoje autoregulace učení studentů. Brno: Paido.

[14] Jakešová, J. (2011). Motivační aspekty autoregulace učení: Od vymezení problematiky k diagnostice. In T. Janík, P. Najvar., & M. Kubiatko, Kvalita kurikula a výuky: Výzkumné přístupy a nástroje (s. 161–174). Brno: Masarykova univerzita.

[15] Jakešová, J. (2012). Motivační aspekty autoregulace učení: Adaptace výzkumného nástroje. In T. Janík & K. Pešková, Školní vzdělávání: Podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky (s. 283–300). Brno: Masarykova univerzita.

[16] Jakešová, J. (2013). Motivace v procesu autoregulace učení: Výsledky empirického šetření. In T. Janík & K. Pešková, Školní vzdělávání: Od podmínek k výsledkům (s. 104–121). Brno: Masarykova univerzita.

[17] Jensen, L. A., Arnett, J. J., Feldman, S. S., & Cauffman, E. (2002). It's wrong, but everybody does it: Academic dishonesty among high school and college students. Contemporary Educational Psychology, 27(2), 209–228. | DOI 10.1006/ceps.2001.1088

[18] Kuhl, J., & Fuhrmann, A. (1998). Decomposing self-regulation and self-control: The volitional components inventory. In J. Heckhausen & C. S. Dweck (Eds.), Motivation and Self-Regulation across the Life Span (s. 15–49). New York: Cambridge University Press.

[19] Lennon, J. M. (2010). Self-regulated learning. In J. A. Rosen, E. J. Glennie, B. W. Dalton, J. M. Lennon, & R. N. Bozick, Noncognitive Skills in the Clasroom: New Perspectives on Educational Research (s. 69–90). Research Triangle Park, NC: RTI International.

[20] Linnenbrink, E. A., & Pintrich, P. R. (2003). The role of self-efficacy beliefs in student engagement and learning in the classroom. Reading & Writing Quarterly, 19(2), 119–137. | DOI 10.1080/10573560308223

[21] Macek, P. (1999). Adolescence: Psychologické a sociální charakteristiky dospívajících. Praha: Portál.

[22] Mareš, J. (1998). Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál.

[23] Mareš, J. (2005). Tradiční a netradiční podvádění ve škole. Pedagogika, 55(2), 310–335.

[24] Miller, A., Murdock, T. B., Anderman, E. M., & Poindexter, A. L. (2007). Who are all these cheaters? Characteristics of academically dishonest students. In E. M. Anderman & T. B. Murdock, Psychology of Academic Cheating (s. 9–32). Amsterdam, Boston: Elsevier Academic Press.

[25] Newstead, S. E., Franklyn-Stokes, A., & Armstead, P. (1996). Individual differences in student cheating. Journal of Educational Psychology, 88(2), 229–241. | DOI 10.1037/0022-0663.88.2.229

[26] Pintrich, P. R. (Ed.). (1991). A Manual for the Use of the Motivational Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Ann Arbor: University of Michigan, School of Education. Dostupné z http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED338122.pdf

[27] Pintrich, P. R. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning. International Journal of Educational Research, 31(6), 459–470. | DOI 10.1016/S0883-0355(99)00015-4

[28] Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulation learning in college students. Educational Psychology Review, 16(4), 385–407. | DOI 10.1007/s10648-004-0006-x

[29] Římánková, A. (2015). Faktory ovlivňující podvádění studentů středních škol (diplomová práce). Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Dostupné z http://is.muni.cz/th/371639/ff_m/

[30] Sedláček, M., & Šeďová, K. (2015). Komunikace ve školní třídě a žákovské učení. Orbis scholae, 9(1), 83–101. | DOI 10.14712/23363177.2015.73

[31] Schab, F. (1991). Schooling without learning: Thirty years of cheating in high school. Adolescence, 26(104), 839–847.

[32] Smetáčková, I. (Ed.). (2005). Genderové aspekty přechodu žáků a žákyň mezi vzdělávacími stupni. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky. Dostupné z http://is.muni.cz/auth/el/1441/jaro2010/TE2BP_SVP/um/Genderove_aspekty_prechodu_zaku_a_zakyn_mezi_vzdelavacimi_stupni.pdf

[33] Tayfun, A. (2009). Is there a relationship between grade average point and students' perceptions with regard to cheating factors? Bilig, 49, 191–204.

[34] Vacek, P. (2013). Psychologie morálky a výchova charakteru žáků (2. vyd.). Hradec Králové: Gaudeamus.

[35] Vrbová, J. (2013). "Co mi ve škole vadí víc, podvádění, či klamání?" Postoje žáků k nečestnému chování ve škole v kontextu školního podvádění. Studia paedagogica, 18(2–3), 93–107. | DOI 10.5817/SP2013-2-3-6

[36] Vrbová, J., & Stuchlíková, I. (2012). Školní podvádění starších žáků: Pilotní studie. Pedagogika, 62(3), 317–331.

[37] Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. Theory into Practice, 41(2), 64–70. | DOI 10.1207/s15430421tip4102_2

[38] Zimmerman, B. J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical backround, methodological developments, and future prospects. American Educational Research Journal, 45(1), 166–183. | DOI 10.3102/0002831207312909

[39] Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (Eds.). (1998). Self-Regulated Learning: From Teaching to Self-Reflective Practice. New York: Guilford Press.

Metriky

0

Crossref logo

0


152

Views

108

PDF views