Cesta k učitelství v socialistickém Československu pohledem pamětníků

Roč.21,č.3(2016)
Studia paedagogica

Abstrakt
Autoři se ve své studii zaměřují na učitele základních škol a jejich cestu k profesi učitele v socialistickém Československu. Jejím hlavním cílem je prohloubení a doplnění dosavadních poznatků o studiu učitelství. V textu autoři odpovídají na tři otázky: Co předcházelo studiu učitelství? Jak učitelé reflektují svoji pregraduální přípravu? Jak se promítla do jejich studia tehdejší ideologie? Hlavní metodou sběru dat byla metoda orální historie a rovněž studium archivních pramenů a legislativních dokumentů. Autoři popisují a vysvětlují motivaci ke studiu učitelství, ale také různé podoby přijímání ke studiu i důvody k nepřijetí. V další části jsou vysvětleny některé konkrétní dopady mnoha nepromyšlených reforem na studium učitelů, dále je popsána problematika praxí i tzv. ideologická výchova.

Klíčová slova:
vzdělávání učitelů; socialistické Československo; komunistická ideologie; metoda orální historie

Stránky:
131–159
Reference

[1] Podrobnější charakteristika vývoje, problémů a perspektiv československého školství. (1970). Fond Ideová komise ÚV KSČ 1969–1971 (sv. 1, ar. j. 1, b. 2 IK 11/1971-nový seznam). Praha: Národní archiv.

[2] Zápis z jednání školské komise JmKV KSČ v Brně dne 22. 5. 1985. (1985). Fond G 593 KV KSČ JmK (kart. 340). Brno: Moravský zemský archiv.

[3] Zásady pro práci škol a školských zařízení Jm KNV pro školní rok 1971/72. (1971). Fond B 338 Odbor školství KNV JmK (kart. 97šk). Brno: Moravský zemský archiv.

[4] Zpráva o vývoji, problémech a perspektivách československého školství. (1971). Fond Ideová komise ÚV KSČ 1969–1971 (sv. 1, ar. j. 1, b. 2 IK 11/1971-nový seznam). Praha: Národní archiv.

[5] Pracovní řád pro pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky škol a školských zařízení, pro které plní úkoly organizace vyplývající z pracovně právních vztahů národní výbor (22 368/85-42). (1985). ASPI [právní informační systém]. Praha: Wolters Kluwer. [vid. 2016-02-16].

[6] Vládní usnesení ze dne 30. 5. 1950 podle ustavení § 72 školského zákona. (1950). ASPI [právní informační systém]. Praha: Wolters Kluwer ČR. [vid. 2016-04-28].

[7] Zákon č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon). (1953). ASPI [právní informační systém]. Praha: Wolters Kluwer ČR. [vid. 2016-04-28].

[8] Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o pedagogických fakultách, č. 166/1964 Sb. (1964). ASPI [právní informační systém]. Praha: Wolters Kluwer ČR. [vid. 2016-04-28].

[9] Abrams, L. (2010). Oral History Theory. London: Routledge.

[10] Bortlová-Vondráková, H. (2014). "Co jste hasiči, co jste dělali." Proměny a konstanty jedné profese. In M. Vaněk & L. Krátká, Příběhy (ne)obyčejných profesí: Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace (s. 19–71). Praha: Karolinum.

[11] Bosák, F. (1969). Česká škola v době nacistického útlaku: Příspěvek k dějinám českého školství od Mnichova do osvobození. České Budějovice: Státní pedagogické nakladatelství.

[12] Bren, P. (2010). The Greengrocer and His TV: The Culture of Communism after the 1968 Prague Spring. Ithaca: Cornell University Press.

[13] Crampton, R. J. (1997). Eastern Europe in the Twentieth Century – and after. London: Routledge.

[14] Cigánek, R. (2009). Politický zápas o jednotnou státní školu 1945–1949. Praha: Karolinum.

[15] Čermáková, M. (1991). Formování totalitního školství v poválečném Československu. Pedagogika, 40(3), 323–334.

[16] Gardner, G. (2003). Oral history in education: Teacher's memory and teachers' history. History of Education: Journal of the History of Education Society, 32(2), 175–188. | DOI 10.1080/00467600304159

[17] Gruner, P., & Kluchert, G. (2001). Erziehungsabsichten und Sozialisationseffekte. Die Schule der SBZ und frühen DDR zwischen politischer Instrumentalisierung und institutioneller Eigenlogik. Zeitschrift für Pädagogik, 47(6), 859–868.

[18] Hlavinková, L. (2007). Socialismus jako sekularizovaná společnost: Být věřícím v době socialismu – případová studie. In T. Bubík & H. Hoffmann (Eds.), Náboženství a politika (s. 62–71). Pardubice: Pantheon.

[19] Hobsbawm, E. J. (1980). The revival of narrative: Some comments. Past and Present, 86(1), 3–8. | DOI 10.1093/past/86.1.3

[20] Jareš, J. (2009). Přijímací řízení na vysoké školy v období tzv. normalizace. Příklad Filozofické fakulty UK. In K. Volná, Prověřená fakulta: KSČ na Filozofické fakultě UK v letech 1969–1989 (s. 37–85). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

[21] Jirásek, Z. (1998). Perzekuce školství Moravy a českého Slezska v letech 1948–1954. Časopis Slezského zemského muzea, Série B – vědy historické 47(1), 59–96.

[22] Kádner, O. (1931). Vývoj a dnešní soustava školství. Praha: Bohumil Janda.

[23] Kairov, I. A. (1951). Pedagogika. Praha: Dědictví Komenského.

[24] Kalinová, L. (1998). Sociální vývoj Československa 1969–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny.

[25] Kalinová, L. (2007). Společenské proměny v čase socialistického experimentu: K sociálním dějinám v letech 1945–1969. Praha: Academia.

[26] Kalinová, L. (2012). Konec nadějím a nová očekávání: K dějinám české společnosti 1969–1993. Praha: Academia.

[27] Kaplan, K. (2004). Československo v poválečné Evropě. Praha: Karolinum.

[28] Kaplan, K. (2007). Proměny české společnosti (1948–1960). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

[29] Kaplan, K., & Paleček, P. (2008). Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: Barrister & Principal.

[30] Kasperová, D. (2015). Historicko-pedagogický výzkum na stránkách časopisu Pedagogika v letech 1989–2014. Pedagogika, 65(4), 349–371.

[31] Keprta, J. (1956). Organisace a správa československého školství. Praha.

[32] Kořínek, M. (1981). Vědecká konference Učitel socialistické školy. Pedagogika, 31(2), 139–164.

[33] Koťa, J., & Váňová, R. (1994). Nástin profesionalizace učitelů v českých zemích. Pedagogika, 44(4), 321–332.

[34] Kováříček, V. (1984). Cesty učitelského vzdělávání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

[35] Kuzmin, M. N. (1981). Vývoj školství a vzdělávání v Československu. Praha: Academia.

[36] Lipertová, P., & Pešková, J. (1996). Hledání učitele. Škola v proměnách času. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

[37] Lüdtke, A. (2003). Alltagsgeschichte – ein Bericht von Unterwegs. Historische Antropologie, 11(2), 278–295.

[38] McCulloch, G. (2011). The Struggle for the History of Education. New York: Routledge.

[39] Moree, D. (2013). Učitelé na vlnách transformace: Kultura školy před rokem 1989 a po něm. Praha: Karolinum.

[40] Morkes, F. (2002). Kapitoly o školství, o ministerstvu a jeho představitelích (období let 1848–2001). Praha: Pedagogické muzeum J. A. Komenského.

[41] Nejedlá, D. (2002). Vývoj učitelského vzdělávání v českých zemích v letech 1946–1989. In J. Vašutová & V. Spilková (Eds.), Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu. I. díl (s. 109–125). Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

[42] Olivová, V. (2001). Manipulace s dějinami první republiky. Praha: Eva-Milan Nevole.

[43] Pullmann, M. (2008). Sociální dějiny a totalitněhistorické vyprávění. Soudobé dějiny, 15(3–4), 703–717.

[44] Pullmann, M. (2011). Konec experimentu: Přestavba a pád komunismu v Československu. Praha: Scriptorium.

[45] Průcha, J. (2002). Učitel: Současné poznatky o profesi. Praha: Portál.

[46] Průcha, J. et al. (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.

[47] Průcha, J. (2009). Historický vývoj českého školství II (1948–1989). In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 45–49). Praha: Portál.

[48] Průcha, J. (2011). Vstoupit, či nevstoupit na tenký led analýzy socialistické pedagogiky? Pedagogika, 61(2), 187–190.

[49] Rataj, J., & Houda, P. (2010). Československo v proměnách komunistického režimu. Praha: Oeconomica.

[50] Ritchie, D. A. (2011). The Oxford Handbook of Oral History. Oxford: Oxford University Press.

[51] Rýdl, K. (2006). Historický vývoj českého vzdělávání do roku 1989. In J. Kalous & A. Veselý (Eds.), Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu (s. 7–22). Praha: Karolinum.

[52] Sharp, J. (1991). History from Below. In P. Burke (Ed.), New Perspectives on Historical Writing (s. 25–41). Cambridge: Polity Press.

[53] Sklenářová, S. (2010). Pedagogický institut. Jeden z pokusů o vzdělávání učitelů základních škol (1959–1964). Hradec Králové: Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové.

[54] Spilková, V. (1997). Proměny primární školy a vzdělávání učitelů v historicko-srovnávací perspektivě. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

[55] Spilková, V. (2004). Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

[56] Statistická ročenka města Brna. (1970). Brno: Český statistický úřad – městské oddělení Brno.

[57] Šimáně, M. (2010). K problematice zřizování českých menšinových obecných škol na Ústecku v letech 1867–1918. E-Pedagogium, 10(4), 83–92.

[58] Šimáně, M. (2014). Učitelé menšinových škol pohledem dějin každodennosti. Studia paedagogica, 19(3), 89–122.

[59] Thompson, P. (2000). The Voice of the Past: Oral History. Oxford: Oxford University Press.

[60] Uhlířová, J. (1994). Historický pohled na učitelské vzdělávání učitelů I. stupně. In Problémy vzdelávania učitelov I. stupňa ZŠ, Zborník príspevkov z vedecko-pedagogickej konferencie z medzinárodnou účasťou (s. 547–552). Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

[61] Urbášek, P. (2008). Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

[62] Václavík, V. (1997). Cesta ke svobodné škole: Kapitoly ze srovnávací pedagogiky. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové.

[63] Vaněk, M., & Mücke, P. (2015). Třetí strana trojúhelníku: Teorie a praxe orální historie. Praha: Karolinum.

[64] Váňová, R. (1995). Několik pohledů do historie učitelského vzdělávání u nás. Pedagogika, 45(1), 4–10.

[65] Váňová, R. (1996). K tradicím učitelského vzdělávání u nás. In P. Lipertová & J. Pešková (Eds.), Hledání učitele. Škola a vzdělání v proměnách času (s. 251–265). Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

[66] Vorlíček, Ch. (1973). O pedagogické přípravě studentů učitelství. Pedagogika, 23(3), 301–314.

[67] Vorlíček, Ch. (2004). České školství 1945–2000. In E. Walterová (Ed.), Česká pedagogika: Proměny a výzvy: Sborník k životnímu jubileu profesora Jiřího Kotáska (s. 119–176). Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

[68] Walterová, E. (2004). Úloha školy v rozvoji vzdělanosti (1. sv.). Brno: Paido.

[69] Williams, K. (1997). The Prague Spring and its Aftermath: Czechoslovak Politics, 1968–1970. Cambridge: Cambridge University Press.

[70] Základní školy v Jihomoravském kraji v roce 1975–1987. (1987). Brno: Krajská správa Českého statistického úřadu Brno.

[71] Zounek, J. (2011). Učitel – Příběh normálního života v nenormální době. In L. Fasora, J. Hanuš, J. Malíř, & D. Nečasová (Eds.), Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století (s. 241–252). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

[72] Zounek, J., Knotová, D., & Šimáně, M. (2015). Výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství: K metodologickým otázkám historicko-pedagogického výzkumu. Studia paedagogica, 20(3), 89–112. | DOI 10.5817/SP2015-3-6

[73] Zounek, J., Šimáně, M., & Knotová, D. (2015). Dějiny socialistického školství: Terra inkognita historicko-pedagogického výzkumu? K problematice zdrojů poznání minulosti. Pedagogická orientace, 25(3), 319–344. | DOI 10.5817/PedOr2015-3-319

Metriky

0


176

Views

142

PDF views