Neklape nám to: učitelé a rodiče žáků prvního stupně základních škol a jejich problémové vztahy

Roč.21,č.3(2016)
Studia paedagogica

Abstrakt
Tento text prezentuje výsledky kvalitativního šetření, které proběhlo mezi učiteli prvního stupně ZŠ a matkami jejich žáků. Zkoumán je vztah rodiče a učitele, který je učiteli vnímaný jako problémový. Na základě výpovědí respondentů jsou popsány podoby takového vztahu (charakteristicky jsou rodiče rozděleni na pasivní a aktivní-nespokojené, přičemž projevy této nespokojenosti mohou být vůči škole hlasité, anebo tiché), a jsou zde identifikovány obtíže, které mohou z takovéhoto vztahu pro učitele či školu plynout, čímž je určité nepohodlí učitele, ale také hrozba odchodu žáka na jinou školu.

Klíčová slova:
rodiče; vztah rodiny a školy; základní škola

Stránky:
167–182
Reference

[1] Bæck, U.-D. K. (2010). 'We are the professionals': A study of teachers' view on parental involvement in school. British Journal of Sociology of Education' 31(3)' 323–335. | DOI 10.1080/01425691003700565

[2] Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1990). Reproduction in Education, Society and Culture. London: SAGE Publications.

[3] Bowen, N. K., & Wretman, C. J. (2014). Rural neighborhoods and child agression. American Journal of Community Psychology, 54(3–4), 304–315. | DOI 10.1007/s10464-014-9673-z

[4] Čáp, J., & Mareš, J. (2007). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.

[5] Fan, X., & Chen, M. (2001). Parental involvement and students' academic achievement: A meta-analysis. Educational Psychology Review, 13(1), 1–22. | DOI 10.1023/A:1009048817385

[6] Fantuzzo, J., McWayne, C., & Perrty, M. A. (2004). Multiple dimensions of family involvement and their relations to behavioral and learning competencies for urban, low-income children. School Psychology Review, 33(4), 467–480.

[7] Goffman, E. (1999). Všichni hrajeme divadlo: Sebeprezentace v každodenním životě. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon.

[8] Hornby, G., & Lafaele, R. (2011). Barriers to parental involvement in education: An explanatory model. Educational Review, 63(1), 37–52. | DOI 10.1080/00131911.2010.488049

[9] Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2001). Bílá kniha – Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Praha: Tauris. Dostupné z http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol

[10] Musial, E. (2014). Teacher-parent cooperation and pupils' achievements in the perception of adult respondents (based on the example of secondary schools). Pedagogika, 114(2), 96–105. | DOI 10.15823/p.2014.008

[11] Palts, K., & Harro-Loit, L. (2015). Parent-teacher communication patterns concerning activity and positive-negative attitudes. A Journal of the Humanities and Social Sciences, 19(2), 139–154.

[12] Pecháčková, Y., Havigerová, J. M., Ježková, L., & Kučerová, M. (2012). Pilot Study: Parents in relation to primary school – The needs and attitudes. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 69, 1983–1992.

[13] Pecháčková, Y., Kabešová, G., Kuzdasová, K., & Vítková, H. (2014). Family and school – Partners or rivals? Procedia – Social and Behavioral Sciences, 112, 757–763.

[14] Pulišová, K. (2015). Rodiče žáků 1. stupně ZŠ vnímaní učiteli jako problémoví (diplomová práce). Dostupné z http://is.muni.cz/th/329223/ff_m/

[15] Rabušicová, M., Šeďová, K., Trnková, K., & Čiháček, V. (2004). Škola a / versus/ rodina. Brno: Masarykova univerzita.

[16] Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert.

[17] Šeďová, K. (2004). Role rodičů ve vztahu ke škole: Teoretické koncepty a empirická zjištění. In M. Rabušicová, K. Šeďová, K. Trnková, & V. Čiháček, Škola a /versus/ rodina (s. 33–51). Brno: Masarykova univerzita.

[18] Šeďová, K. (2009). Tiché partnerství: Vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy. Studia paedagogica, 14(1), 27–51.

[19] Štech, S. (2004). Angažovanost rodičů ve školní socializaci dětí. Pedagogika, 54(4), 374–388.

[20] Švaříček R., & Šeďová K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

[21] Todd, E., & Higgins, S. (1998). Powerlessness in profesional and parent partnership. British Journal of Sociology of Education, 19(2), 227–236. | DOI 10.1080/0142569980190205

[22] Ungar, M. (2009). Overprotective parenting: Helping parents provide children the right amount of risk and responsibility. American Journal of Family Therapy, 37(3), 258–271. | DOI 10.1080/01926180802534247

[23] Viktorová, I. (2011). Mimořádné události v komunikaci rodiny a školy. Studia paedagogica, 16(2), 27–47. | DOI 10.5817/SP2011-2-2

[24] Vojtíšková, K. (2010). Interakce rodiny a školy pohledem matek. Pedagogika, 60(2), 115–126.

[25] Výzkumný ústav pedagogický. (2005). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: Tauris. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy

[26] Westergård, E., & Galloway, D. (2010). Partnership, participation and parental disillusionment in home-school contacts: A study in two schools in Norway. Pastoral Care in Education, 28(2), 97–107. | DOI 10.1080/02643944.2010.481309

[27] Yoder, J., & Lopez, A. (2013). Parent's perceptions of involvement in children's education: Findings from a qualitative study of public housing residents. Child & Adolescent Social Work Journal, 30(5), 415–433. | DOI 10.1007/s10560-013-0298-0

Metriky

0


317

Views

212

PDF views