Jak je strukturována systematická podpora začínajících učitelů: Přehledová studie podob procesu uvádění v zemích Evropy

Roč.28,č.1(2023)
Online First 2023

Abstrakt

Předložená přehledová studie se věnuje problematice začínajících učitelů a procesům jejich systematického uvádění do profese. Záměrem studie je představit a porovnat realizované podoby procesu uvádění jakožto systematické podpory začínajících učitelů při jejich vstupu do profese. Výběr zemí proběhl v roce 2022 a byl omezen na země, jež jsou součástí evropské informační sítě Eurydice. S využitím Eurydice byl výběr zemí zúžen na ty, jež v dané době realizovaly strukturovaný proces uvádění a které měly zveřejněné informace popisující podobu a podmínky realizace strukturovaného procesu uvádění v dané zemi. Tato kritéria splňovalo čtrnáct zemí, které proto byly zahrnuty mezi analyzované příklady. Informace o procesech uvádění daných zemí jsou představeny v rámci šesti oblastí: tradice uvádění, časová dotace, účel procesu uvádění, role začínajícího učitele, pozice uvádějícího učitele a struktura procesu uvádění. Skrze syntézu informací v těchto oblastech bylo možné představit podobu procesu uvádění v dané zemi a navzájem je porovnat, a to i v kontextu aktuální situace procesu uvádění v České republice.


Klíčová slova:
Proces uvádění; podoba procesu uvádění; začínající učitel; tranzice

Stránky:
139–167
Reference

[1] 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról (2013)

[2] Alhija, N-A. F., & Fresco, B. (2010). Socialization of new teachers: Does induction matter? Teaching and Teacher Education, 26(8), 1592-1597. https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.06.010

[3] An Chomhairle Mhúinteoireachta The Teaching Council (2022). Post-qualification Professional Practice Procedures and Criteria 2022/2023. https://www.teachingcouncil.ie/en/publications/registration/practice-procedures-and-criteria-2022-2023.pdf

[4] An Chomhairle Mhúinteoireachta The Teaching Council (2022). Registration Handbook 2022/2023.https://www.teachingcouncil.ie/en/publications/registration/registration-handbook-2022-2023.pdf

[5] Bundesgesetz, mit dem das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Landesvertragslehrpersonengesetz 1966, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landesvertragslehrpersonengesetz geändert werden und das Unterrichtspraktikumsgesetz aufgehoben wird (Dienstrechts-Novelle 2013 - Pädagogischer Dienst) (2013). https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2013_I_211/BGBLA_2013_I_211.pdfsig

[6] Darling-Hammond, L (2017). Teacher Education around the World: What Can We Learn from International Practice? European Journal of Teacher Education, 40(3), 291-309. https://doi.org/10.1080/02619768.2017.1315399

[7] Darling-Hammond, L. (1996). What matters most: A competent teacher for every child. Phi Delta Kappan, 78(3), 193-201.

[8] Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (1994). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/05/19/094G0291/sg

[9] Department for Education (2021). Induction for early career teachers (England) Statutory guidance for appropriate bodies, headteachers, school staff and governing bodies. https://assets.publishing.service//.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/972316/Statutory_Induction_Guidance_2021_final__002_____1___1_.pdf

[10] Department for Education (2022). Changes to statutory induction for early career teachers (ECTs). https://www.gov.uk/guidance/changes-to-statutory-induction-for-early-career-teachers-ects

[11] Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (2022). https://www.miur.gov.it/documents/828576/0/Decr-MI-16ago2022-226-Formaz-prova-docenti-NAss.pdf/946c3533-22d0-f247-2d08-8a2ada205b4c?version=1.0&t=1661778006969

[12] Disposizioni per formazione e prova docenti DM 226/2022 (2022). https://www.miur.gov.it/documents/828576/0/Nota-MI-DgPer-25ago2022-30998-All-DM-16ago2022-226.pdf/dc5a1935-ea70-4a80-908e-0c2ebf410287?version=1.0&t=1661778006670

[13] European Commission. (2010). Developing coherent and system-wide induction programmes for beginning teachers: A handbook for policymakers. European Commission Staff Working Document SEC.

[14] European Commission. (2021). Teachers in Europe: Careers, Development and Well-being. Eurydice report. Publications Office of the European Union.

[15] Eurydice. National Education Systems. https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-educationsystems

[16] Fantilli, D. R., & McDougall, E. D. (2009). A study of novice teachers: Challenges and supports in the first years. Teaching and Teacher Education, 25(6), 814-825. https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.02.021

[17] Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (2011). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2011326-om-behorighet-och_sfs-2011-326

[18] Fransson, G. (2020). Mentoring for newly qualified teachers in Sweden: Reforms and challenges. In K.-R. Olsen, E. M. Bjerkholt & H. L. T. Heikkinen (Eds.), New teachers in Nordic countries - ecologies of mentoring and induction (s. 177-197). Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.105.ch8

[19] Fransson, G. (2020). Mentoring for newly qualified teachers in Sweden: Reforms and challenges. In K.-R. Olsen, E. M. Bjerkholt & H. L. T. Heikkinen (Eds.), New teachers in Nordic countries - ecologies of mentoring and induction (Ch. 8, pp. 177-197). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.105.ch8

[20] Fry, W. S. (2010). The analysis of an unsuccessful novice teacher's induction experiences: a case study presented through layered account. The Qualitative Report, 15(5), 1134-1190. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2010.1336

[21] Gaikhorst, L., Beishuizen, J., Roosenboom, B., & Volman, M. (2017). The challenges of beginning teachers in urban primary schools. European Journal of Teacher Education, 40(1), 46-61. http://dx.doi.org/10.1080/02619768.2016.1251900

[22] Gerrevall, P. (2017). Making sure it's the right one: Induction programme as a gatekeeper to the teaching profession. Scandinavian Journal of Educational Research, 62(4), 631-648. https://doi.org/10.1080/00313831.2016.1261043

[23] Halford, J. (1998). Easing the way for new teachers. Educational Leadership, 55(5),33-36.

[24] Hanušová, S., Píšová, M., Kohoutek, T., Minaříková, E., Ježek, S., Janík, T., Mareš, J., & Janík, M. (2018). Novice teachers in the Czech Republic and their drop-out intentions. European Journal of Education, 55(2), 275-291. https://doi.org/10.1111/ejed.12373

[25] Haridus- ja teadusministeerium. (2013). Kutseaasta rakendamine haridusasutuses. https://www.tlu.ee/sites/default/files/Instituudid/HTI/HIK/Kutseaasta/Kutseaasta%20rakendamine%20haridusasutuses.pdf

[26] Helms-Lorenz, M., van der Grift, W., & Maulana, R. (2016). Longitudinal effects of induction on teaching skills and attrition rates of beginning teachers. School Effectiveness and School Improvement, 27(2), 178-204. https://doi.org/10.1080/09243453.2015.1035731

[27] Huling-Austin, L. (1986). What can and cannot reasonably be expected from teacher induction programs. Journal of Teacher Education, 37, 2-5. https://doi.org/10.1177/002248718603700101

[28] INFPC (2022). Teachers and trainers in a changing world - Luxembourg: Building up competences for inclusive, green and digitalised vocational education and training (VET). Cedefop ReferNet thematic perspectives series. http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2022/teachers_and_trainers_in_a_changing_world_Luxembourg_Cedefop_ReferNet.pdf

[29] Ingersoll, R., & Collins, G. (2018). "The status of teaching as a profession", in Ballantine, J., J. Spade and J. Stuber (eds.), Schools and Society: A Sociological Approach to Education, Pine Forge Press/Sage Publications, Thousand Oaks.

[30] Ingersoll, M. R., & Strong, M. (2011). The impact of induction and mentoring programs for beginning teachers: A critical review of the research. Review of Educational Research, 81(2), 201-233. https://doi.org/10.3102/0034654311403323

[31] Il Decreto del Ministro dell'Istruzione del 16 agosto 2022, n. 226 disciplina il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, nonché le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del personale docente in periodo di prova (2022). https://neoassunti.indire.it/2023/assets/pdf/m_pi.aoodgper.registroufficiale(u).0039972.15-11-2022.pdf

[32] Janík, T., Wildová, R., Uličná, K., Minaříková, E., Janík, M., Jašková, J., & Šimůnková, B. (2017). Adaptační období pro začínající učitele: zahraniční přístupy a návrhy řešení. Pedagogika, 67(1), 4-26. http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=11678&lang=cs

[33] Johnson, S., & Birkeland, S. (2003). Pursuing a sense of success: New teachers explain their career decisions. American Educational Research Journal, 40, 581-617. https://doi.org/10.3102/00028312040003581

[34] Juhaňák, L., Šmahelová, M., Záleská, K., & Trnková, K. (2018). Analytická z práva ze studie systémů podpory začínajících učitelů. NIDV.

[35] Kwok, A., & Cain, C. (2021). Alternatively certified teachers' perceptions of new teacher induction, Professional Development in Education, 49(5), 784-796. https://doi.org/10.1080/19415257.2021.1879226

[36] Kwok, A., Mitchell, D., & Huston, D. (2021). The impact of program design and coaching support on novice teachers' induction experience. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 29(2), 167-194. https://doi.org/10.1080/13611267.2021.1915542

[37] Lampertová, A. (2012). Adaptačný program pre začínajúceho učiteľa - pomoc alebo povinnosť? In J. Kohnová (Ed.), Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání (s. 173-181). Pedagogická fakulta UK.

[38] Lärarförbundet. (2019). Introduktion och mentorskap för nya lärare och förskollärare. [Induction and mentorship for newly qualified teachers and preschool teachers]. Stockholm: The Swedish Teachers' Union.

[39] Lege Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011 Legea educaţiei naţionale (2011). https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/LEN_actualizata_octombrie_2020.pdf

[40] Legitimation för lärare och förskollärare Prop. 2010/11:20 (2010). https://www.regeringen.se/contentassets/deb9fb0fd5fe49a7a455d41c54e4df3b/legitimation-for-larare-och-forskollarareprop.-20101120

[41] Loevinger, J. (1976). Ego development: Conceptions and theories.Jossey-Bass.

[42] Loi du 1er août 2019 portant modification 1°, de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale; 2°, de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire; 3°, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental;4°, de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange; 5°, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées (2019). https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/08/01/a563/jo

[43] Loi du 12 juillet 2019 portant modification 1°, du Code du travail; 2°, de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail; 3°, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle (2019). https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/07/12/a497/jo#art_10

[44] Lortie, D. C. (1966). Teacher socialization: The Robinson Crusoe model. In The Real World of the Beginning Teacher, 54-66. National Education Association.

[45] Mager, G. M. (1992). The place of induction in becoming a teacher. In G. P. DeBolt (Ed.), Teacher induction and mentoring (3-34). State University of New York Press.

[46] Marent, S., Deketelaere, A., Jokikokko, K., Vanderlinde, R., & Kelchtermans, G. (2020). Short interims, long impact? A follow-up study on early career teachers' induction. Teaching and Teacher Education, 88(2). https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.102962

[47] Mareš, J. (2013). Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4), 427-454. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-4-427

[48] Mitchell, D., Keese, J., Banerjee, M., Huston, D., & Kwok, A. (2021). Induction experiences of novice teachers and their coaches. Teacher Development, 25(4), 411-431. https://doi.org/10.1080/13664530.2021.1944903

[49] Mitchell, D., Kwok, A., & Huston, D. (2020). Induction program structures as mediating factors for coach influence on novice teacher development, Professional Development in Education, 46(5), 812-832. https://doi.org/10.1080/19415257.2019.1643394

[50] MŠMT. (2023). Informace pro školy k novele zákona o pedagogických pracovnících.

[51] Õpetajate koolituse raamnõuded. Vastu võetud 16.08.2019 nr 35. Määrus kehtestatakse kõrgharidusseaduse § 7 lõike 4 alusel (2019). https://www.riigiteataja.ee/akt/122082019010

[52] Ordin nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice (2011). https://www.ccd-bucuresti.org/images/PDF/Legislatie/OMECTS_5485_2011.pdf

[53] Ordin privind constituirea Corpului naţional de profesori mentori din învăţământul preuniversitar şi înfiinţarea Registrului naţional al profesorilor mentori din învăţământul preuniversitar (2022). https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/OME_6173_2022.pdf

[54] Orland-Barak, L. (2001). Learning to mentor as learning a second language of teaching. Cambridge Journal of Education, 31(1), 53-68.

[55] Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika ("Sl. glasnik RS", br. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015, 48/2016 i 9/2022) (2022). https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-dozvoli-rad-nastavnika-vaspitaca-strucnih-saradnika.html

[56] Randolph, J. (2009). A Guide to Writing the Dissertation Literature Review. Practical Assessment, Research, and Evaluation, 14, 1-13. https://doi.org/10.7275/b0az-8t74

[57] Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley (2007). https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-4372-consolidado.pdf

[58] Règlement grand-ducal du 7 juin 2015 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l'enseignement postprimaire (2015). https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/06/07/n9/jo

[59] Skolinspektionen. (2019). Huvudmannens arbete för kontinuitet på skolor med många rektorsbyten - Utan spaning ingen aning. [The responsible authority's work for continuity at schools with a large turnover of principals]. DNR: 400-2018:7409. Stockholm: The Swedish Schools Inspectorate

[60] Skolverket. (2015). Introduktionsperiod för lärare och förskollärare Skolverkets stödmaterial om introduktionsperiod för nyanställda lärare och förskollärare. https://www.hb.se/globalassets/global/hb---externt/dokument/introduktionsperiod.pdf

[61] Stokking, K., Leenders, F., De Jong, J., & Van Tartwijk, J. (2003). From student to teacher: reducing practice shock and early dropout in the teaching profession. European Journal of Teacher Education, 26(3), 329-350. https://doi.org/10.1080/0261976032000128175

[62] Tammets, K., Pata, K., & Eisenschmidt, E. (2019). Novice teachers' learning and knowledge building during the induction programme. European Journal of Teacher Education, 42(1), 36-51. https://doi.org/10.1080/02619768.2018.1523389

[63] The Education (Induction Arrangements for School Teachers) (England) Regulations 1999 (1999). https://www.legislation.gov.uk/uksi/1999/1065/introduction/made

[64] The General Teaching Council for Scotland. Probationer Teachers. https://www.gtcs.org.uk/probationer-teachers/

[65] The Scottish Parliament. (2022). Initial Teacher Education. https://sp-bpr-en-prod-cdnep.azureedge.net/published/2022/9/22/36ebbb2a-988b-403a-ae1d-a2b7b942135c/SB%2022-56.pdf

[66] Trnková, K., & Sýkora, S. (2017). Srovnávací analýza systémů uvádění začínajících učitelů (příloha projektové žádosti SYPO č. 16). NPI ČR.

[67] Tyack, D. (1974). The one best system. Harvard University Press.

[68] Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1730) (2022). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001730/O/D20221730.pdf

[69] Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239) (2000). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20000190239/T/D20000239L.pdf

[70] Veenman, S. (1984). Perceived problems of beginning teachers. Review of Educational Research, 54(2), 143-178. https://doi.org/10.3102/00346543054002143

[71] Vítečková, M. (2018). Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe. Paido.

[72] Vítečková, M., & Gadušová, Z. (2014). Teachers Professional Induction in the Czech Republic and Slovakia. American Journal of Educational Research, 12(2), 1131-1137.

[73] Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji (2019). https://www.minedu.sk/vyhlasky/

[74] Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: updated methodology. Journal of Advanced Nursing, 52(5), 546-553. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x

[75] Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnanoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (2019). https://www.minedu.sk/12272-sk/zakony/

[76] Zákon č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (2014). https://www.msmt.cz/dokumenty/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich-ve-zneniucinnem-ode-dne

[77] Zákon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 129/2021) (2022). https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_osnovama_sistema_obrazovanja_i_vaspitanja.html

[78] Záleská, K., Juhaňák, L., Trnková, K., & Šmahelová, M. (2019). Uvádění začínajících učitelů v mateřských, základních a středních školách pohledem jeho hlavních aktérů. Pedagogická orientace, 29(2), 149-171. https://doi.org/10.5817/PedOr2019-2-149

[79] Закон о основама система образовања и васпитања Закон је објављен у «Службеном гласнику РС», бр. 72/2009 и 52/2011 (погледај и чл. 29-31). https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/default/files/ressources/serbia_law-on-primary-education-2009-modif-2011.pdf

Metriky

0

Crossref logo

0


70

Views

39

PDF views