Jazyková rozmanitost a jazykový repertoár žáků a žákyň na základní škole

Roč.28,č.1(2023)
Online First 2023

Abstrakt

Předložená studie má za cíl zjistit, jak žáci a žákyně vnímají jazyky svého jazykového repertoáru. V první části je popsáno teoretické ukotvení konceptu jazykového repertoáru a jeho kontextualizace v rámci tématu jazykové rozmanitosti hojně diskutovaného v pedagogickém diskurzu. Následný kvalitativně orientovaný výzkum byl realizován na jedné běžné základní škole, zúčastnilo se jej 26 žáků a žákyň. Jejich jazykový repertoár byl zkoumán prostřednictvím individuálních jazykových portrétů, které byly doplněny o rozhovory. V analýzách jsme se zaměřili na (1) přítomnost jazyků v portrétu žáků a žákyň, (2) ztvárnění těchto jazyků a (3) jejich umístění v portrétech. Výsledky naší studie naznačují, že deklarovanou přítomnost jazyka v repertoáru ovlivňují zejména subjektivní zkušenosti. Zároveň výsledky ukazují, že ztvárnění jazyků v repertoáru je značně individuální a skrývá rozmanité představy o jazycích. Z analýz také vyplynulo, že jazyky jsou často spojeny s emocemi, identitou, potřebami se jazyky učit a využívat je v komunikaci. Výzkumná zjištění by měla přispět ke změně náhledu na jazykovou rozmanitost v české škole a k inspiraci nejen pro pedagogickou praxi, ale i vzdělávací politiku ve smyslu hledání takových vzdělávacích strategií a výukových postupů, které budou jazykovou rozmanitost oceňovat, rozvíjet a využívat pro účely vzdělávání.


Klíčová slova:
Mnohojazyčnost; jazyková diverzita; jazykový repertoár; jazyková biografie; jazykový portrét

Stránky:
113–138
Reference

[1] Blommaert, J. (2009). Language, asylum, and the national order. Current Anthropology, 50(4), 415-425. https://doi.org/10.1086/600131

[2] Blommaert, J., & Backus, A. (2013). Superdiverse repertoires and the individual. In I. de Saint-Georges, J-J. Weber (Eds.), Multilingualism and multimodality (pp. 9-32). Brill.

[3] Bristowe, A., Oostendorp, M., & Anthonissen, Ch. (2014). Language and youth identity in a multilingual setting: A multimodal repertoire approach. Southern African Linguistics and Applied Language Studies, 32(2), 229-245. https://doi.org/10.2989/16073614.2014.992644

[4] Bruen, J., & Kelly, N. (2016). Language teaching in a globalised world: Harnessing linguistic super-diversity in the classroom. International Journal of Multilingualism, 13(3), 333-352. https://doi.org/10.1080/14790718.2016.1142548

[5] Busch, B. (2006). Language biographies - approaches to multilingualism in education and linguistic. In B. Busch, A. Jardine, & A. Tjoutuku (Eds), Language Biographies for Multilingual Learning (pp. 5-17). PRAESA. Occasional Papers No. 24.

[6] Busch, B. (2010). Die Macht präbabylonischer phantasien. Ressourcenorientiertes sprachbiographisches arbeiten. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 40, 58-82. https://doi.org/10.1007/BF03379844

[7] Busch, B. (2012). The linguistic repertoire revisited. Applied Linguistics, 33(5), 503-523. https://doi.org/10.1093/applin/ams056

[8] Busch, B. (2017). Expanding the notion of the linguistic repertoire: On the concept of Spracherleben—The Lived Experience of Language. Applied Linguistics, 38(3), 340-358. https://doi.org/10.1093/applin/amv030

[9] Cenoz, J., & Gorter, D. (2017). Minority languages and sustainable translanguaging: Threat or opportunity? Journal of Multilingual and Multicultural Development, 38(10), 901-912. https://doi.org/10.1080/01434632.2017.1284855

[10] Corson, D. (2000). Language Diversity and Education (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781410600295

[11] Coulmas, F. (2005). Changing language regimes in globalizing environments. International Journal of the Sociolog y of Language, 175-176, 3-15. https://doi.org/10.1515/ijsl.2005.2005.175-176.3

[12] Cummins, J. (2019). The emergence of translanguaging pedagogy: A dialogue between theory and practice. Journal of Multilingual Education Research, 9(13), 19-36.

[13] Deutschförderklassen und Deutschförderkurse. Leitfaden für Schulleiterinnen und Schulleiter (2019). Bundesministerium Bildung, Wissenschaft und Forschung.

[14] Flynn, E. E., Hoy, S. L., Lea, J. L., & García, M. A. (2021). Translanguaging through story: Empowering children to use their full language repertoire. Journal of Early Childhood Literacy, 21(2), 283-309. https://doi.org/10.1177/1468798419838569

[15] García, O. (2009). Education, multilingualism and translanguaging in the 21st century. In T. Skutnabb-Kangas, R. Phillipson, A. K., Mohanty, & M. Panda, M. (Eds.), Social Justice through Multilingual Education (pp. 140-158). Multilingual Matters.

[16] García, O., (2013). 6 Countering the dual: Transglossia, dynamic bilingualism and translanguaging in education. In R. Rubdy & L. Alsagoff (Eds.), The Global-Local Interface and Hybridity: Exploring Language and Identity, 100 -118, Multilingual Matters. https://doi.org/10.21832/9781783090860-007

[17] García, O. & Wei, L. (2014). Translanguaing: Language, bilingualism and education. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137385765

[18] García, O., & Kleyn, T. (Eds.). (2016). Translanguaging with multilingual students: Learning from classroom moments (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315695242

[19] García, O., & Seltzer, K. (2016). The translanguaging current in language education. Flerspråkighet som resurs, 31, 19-30.

[20] Gimenez, J. (2020). Edulingualism: Linguistic repertoires, academic tasks and student agency in an English-dominant university. International Journal of Multilingualism, 20(2), 656-671. https://doi.org/10.1080/14790718.2020.1815750

[21] Gogolin I. (1998). Sprachen rein halten - eine Obsession. In I. Gogolin, S. Graap, & G. Liste (Eds.), Über Mehrsprachigkeit (s. 71-96). Stauffenburg.

[22] Gumperz, J. J. (1964). Linguistic and social interaction in two communities. American anthropologist, 66(6), 137-153.

[23] Gumperz, J. J., & Naim, C. M. (1960). Formal and informal standards in the Hindi regional language area. International Journal of American Linguistics, 26(3), 92-118.

[24] Hélot, C., & Laoire, M. Ó. (Eds.). (2011). Language policy for the multilingual classroom: Pedagogy of the Possible (Vol. 82). Multilingual Matters.

[25] Hinnenkamp, V. (2003). Mixed language sarieties of migrant adolescents and the discourse of hybridity. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 24(1-2), 12-41. https://doi.org/10.1080/01434630308666487

[26] Hopf, S. C., McLeod, S., & McDonagh, S. H. (2018). Linguistic multi-competence of Fiji school students and their conversational partners. International Journal of Multilingualism, 15(1), 72-91. https://doi.org/10.1080/14790718.2016.1241256

[27] Janík, M., & Goldberger, M. A. (2023). Homogenization through inclusion: Exploring language regimes at four multilingual schools in the Czech Republic. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. https://doi.org/10.1080/13670050.2023.2192336

[28] Janík, M., & Janíková, V. (2022). Mezi jazykovou politikou a žitou zkušeností aneb Mnohojazyčnost, která (ne)existuje. Orbis scholae, 15(2), 9-44. https://doi.org/10.14712/23363177.2022.2

[29] Janíková, V. (2016). Učení a vyučování cizích jazyků a identita. Pedagogická orientace, 26(1), 24-50. https://doi.org/10.5817/PedOr2016-1-24

[30] Krumm, H.-J. (2003). "Mein Bauch ist italienisch ..." Kinder sprechen über Sprachen. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 8(2/3), 110-114.

[31] Krumm, H.-J. (2010). Mehrsprachigkeit in Sprachenportraits und Sprachbiographien von Migrantinnen und Migranten. AkDaF Rundbrief, 61.

[32] Krumm, H.-J. (2013). Multilingualism and identity: What linguistic biographies of migrants can tell us. In P. Siemund, I. Gogolin, M. E. Schulz, & J. Davydova (Eds.), Multilingualism and Language Diversity in Urban Areas: Acquisition, Identities, Space, Education (pp. 165-176). John Benjamins Publishing. https://doi.org/10.1075/hsld.1.08kru

[33] Krumm, H.-J. & Jenkins, E.-M. (2001). Kinder und ihre sprachen - lebendige mehrsprachigkeit: Sprachenporträts. Eviva.

[34] Küster, L. (2013). Meine Sprachen-mein Leben. Sprachenlernen und Lerneridentitäten. In E. Burwitz-Melzer, F. G. Königs, & C. Riemer (Eds.), Identität und Fremdsprachenlernen. Anmerkungen zu einer komplexen Beziehung (s. 143-152). Narr.

[35] Lexander, K. V., & Androutsopoulos, J. (2021). Working with mediagrams: a methodology for collaborative research on mediational repertoires in multilingual families. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 42(1), 1-18. https://doi.org/10.1080/01434632.2019.1667363

[36] Mohanty, A. K., Panda, M., Phillipson, R., & Skutnabb-Kangas, T. (2009). Multilingual Education for Social Justice Globalising the Local. Orient Blackswan.

[37] MŠMT. (2021). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Výzkumný ústav pedagogický.

[38] MŠMT. (2022). Základní informace k ukrajinské problematice v regionálním školství. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

[39] MŠMT. (2023). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Výzkumný ústav pedagogický.

[40] Mu, S., Li, A., Shen, L., Han, L., & Wen, Z. (2023). Linguistic repertoires embodied and digitalized: A computer-vision-aided analysis of the language portraits by multilingual youth. Sustainability, 15(3). https://doi.org/10.3390/su15032194

[41] Muller, S. (2022). Visual silence in the language portrait: analysing young people's representations of their linguistic repertoires. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 25(10), 3644-3658. https://doi.org/10.1080/13670050.2022.2072170

[42] Norton, B. (2000). Identity and language learning: Gender, ethnicity and educational change. Longman.

[43] Norton, B. (2013). Identity and language learning: Extending the conversation. Mulilingual matters.

[44] Oostendorp, M. (2022). Raced repertoires: The linguistic repertoire as multi-demiotic and racialized. Applied Linguistics, 43(1), 65-87. https://doi.org/10.1093/applin/amab018

[45] Orcasitas-Vicandi, M. (2022). Towards a multilingual approach in assessing writing: Holistic, analytic and cross-linguistic perspectives. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 25(6), 2186-2207. https://doi.org/10.1080/13670050.2021.189408

[46] Otheguy, R., García, O., & Reid, W. (2015). Clarifying translanguaging and deconstructing named languages: A perspective from linguistics. Applied Linguistics Review, 6(3), 281-307. https://doi.org/10.1515/applirev-2015-0014

[47] Prasad, G. L. (2014). Portraits of plurilingualism in a French international school in Toronto: Exploring the role of visual methods to access students' representations of their linguistically diverse identities. Canadian Journal of Applied Linguistics, 17(1), 51-77.

[48] Purkarthofer, J. (2019). Building expectations: Imagining family language policy and heteroglossic social spaces. International Journal of Bilingualism, 23(3), 724-739.

[49] Rosowsky, A. (2018). Globalisation, the practice of devotional songs and poems and the linguistic repertoires of young British Muslims. Culture and Religion, 19(1), 90-112. https://doi.org/10.1080/14755610.2017.1416645

[50] Ruuska, K. (2016). Between ideologies and realities: Multilingual competence in a languagised world. Applied Linguistics Review, 7(3), 353-374. https://doi.org/10.1515/applirev-2016-0015

[51] Schroedler, T. (2020) Multilingualism in the governance of a 'monolingual' institution: An explorative study on linguistic diversity and language practices in the University of Hamburg. International Journal of Multilingualism, 17(2), 134-151. https://doi.org/10.1080/14790718.2018.1520237

[52] Schwarz-Friesel, M. (2013). Sprache und emotion. Utb.

[53] Schwarzl, L., Vetter, E., & Janík, M. (2019). Schools as linguistic space: Multilingual realities at schools in Vienna and Brno. In A. Kostoulas (Ed.), Challenging boundaries in language education. Second language learning and teaching (pp. 211-228). Springer.

[54] Soares, C. T., Duarte, J., & Günther-van der Meij, M. (2021). 'Red is the colour of the heart': Making young children's multilingualism visible through language portraits. Language and Education, 35(1), 22-41. https://doi.org/10.1080/09500782.2020.1833911

[55] Statistická ročenka školství - výkonové ukazatele. (2022). Praha: MŠMT. Dostupné z http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp

[56] Sterzuk, A., & Nelson, C. A. (2016). "Nobody told me they didn't speak English!": Teacher language views and student linguistic repertoires in Hutterite colony schools in Canada. Journal of Language, Identity & Education, 15(6), 376-388. https://doi.org/10.1080/15348458.2016.1233066

[57] Stille, S., & Cummins, J. (2013). Foundation for learning: engaging plurilingual students' lin guistic repertoires in the elementary classroom. TESOL Q, 47(3), 630-638. https://doi.org/10.1002/tesq.116

[58] Vertovec, S. (2007). Super-diversity and its implications. Ethnic and Racial Studies, 30(6), 1024-1054. https://doi.org/10.1080/01419870701599465

[59] Wei, L., & García, O. (2022). Not a first language but one repertoire: Translanguaging as a decolonizing project. RELC Journal,53(2), 313-324. https://doi.org/10.1177/00336882221092841

[60] Welch, I. (2015). Building interactional space in an ESL classroom to foster bilingual identity and linguistic repertoires. Journal of Language, Identity & Education, 14(2), 80-95. https://doi.org/10.1080/15348458.2015.1019784

[61] Zaepernicková, E. (2012). Jazykový portrét aneb Vyjádření lingvistického repertoáru beze slov. [nová] Čeština doma & ve světě, 2, 97-104. https://ncds.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/109/2017/10/NCDS-2-2012_Zaepernickova_97-104.pdf

Více informací

Příspěvek vznikl za podpory projektu "GA ČR (19-12624S): Škola jako mnohojazyčný prostor? Prozkoumávání lingvistické reality na českých městských školách (MultiSpace)."

Metriky

0

Crossref logo

0


45

Views

21

PDF views