Roč.55,č.12(2007)
Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity

Editorial