K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo se Registrovat.

Pokyny pro autory

 • Časopis Linguistica Brunensia je recenzované periodikum.

 • Přijímáme příspěvky z oblasti obecné a srovnávací lingvistiky (vč. etymologie, glottochronologie) a indoeuropeistiky, a také obecně-lingvistické příspěvky zaměřené na slovanský jazykový areál. Vítány jsou také recenze jazykovědných publikací vydaných v uplynulém roce a zprávy o vědeckém dění.

 • Všechny příspěvky mohou být psány česky, anglicky, německy nebo rusky.
 • Příspěvky jsou zařazovány do následujících sekcí:
  • Stati - do sekce "Stati" jsou zařazovány příspěvky, které mají charakter studie a uceleně zpracovávají vybranou jazykovou problematiku. Rozsah není omezen, doporučený max 27000 tis. znaků. Stanovený rozsah lze překročit, pokud je kvalita příspěvku ohodnocena recenzenty jako výjimečně vysoká, nebo pokud by zkrácením příspěvku došlo k výraznému poklesu kvality výstupu). Příspěvky v této sekci jsou recenzovány.
  • Materiály - do sekce „Materiály“ jsou zařazovány příspěvky převážně deskriptivního charakteru o délce max 18000-27000 znaků, pouze výjimečně delší. Příspěvky v této sekci jsou recenzovány.
  • Kronika - do této sekce jsou zařazovány zprávy o významných osobnostech a jejich bibliografické přehledy. Příspěvky v této sekci recenzním řízením neprocházejí.
  • Recenze a zprávy - do této sekce jsou zařazovány recenze a zprávy o publikacích vyšlých v uplynulém roce, jakož i rešerše a zprávy o kulturním dění na poli jazykovědy (např. proběhlé konference, semináře apod.). Příspěvky v této sekci recenzním řízením neprocházejí.
  • Supplementum - do sekce „Supplementum“ jsou zařazovány přehledové stati, které nepřináší nové výsledky nebo inovativní přístupy, pouze kompilují dříve publikovaná data (typicky např. přehledové stati věnované dějinám oboru apod.). Příspěvky v této sekci recenzním řízením neprocházejí.
 • V sekcích "Stati" a "Materiály" smí každý autor publikovat pouze jeden článek (výjimku tvoří práce vytvořené autorským kolektivem). Článek nabídnutý redakci časopisu Linguistica Brunensia nesmí být současně nabídnut redakci jiného časopisu. Výsledky článku musí být původní (více viz Publikační etika).
 • Příspěvky zaslané do sekcí "Stati", "Materiály" nebo "Supplementum" musí splňovat kromě odborných také následující formální kritéria, stanovená redakční radou, a zachovávat následující strukturu:
 • název článku v jazyce článku a v angličtině
 • anotace (abstract) a klíčová slova (key words) v angličtině
 • samotný článek (12b, Times New Roman, cca 15 NS); kvůli přehlednosti textů by poznámkový aparát k článkům měl být jen minimální - jak pokud jde o počet poznámek, tak o jejich rozsah (pouze poznámky pod čarou za použití automatického odkazování; poznámky pod čarou prosím nepoužívejte v tabulkách, z technických důvodů je problém s jejich sazbou).
 • resumé (ve světovém jazyce nebo v češtině, jazyk resumé je odlišný od jazyku příspěvku)
 • jméno autora, název a adresa instituce, kontaktní e-mail
 • podrobný návod pro vzorovou úpravu stati k nahlédnutí zde, bibliografické údaje, bibliografické údaje uvádějte v souladu s normou ČSN ISO 690:2011 Harvard
 • Příspěvky prosím do redakce zasílejte elektronicky prostřednictvím webového redakčního systému ve dvou exemplářích: první exemplář ve formátu .docx, .doc.odt, druhý exemplář ve formátu .pdf.
 • Komunikace s redakcí probíhá elektronickou formou prostřednictvím webového redakčního systému. Případné rukopisy se nevracejí, honoráře se nevyplácejí. Konečné rozhodnutí o publikaci všech textů je v kompetenci redakční rady.

 • Korektury se také provádějí elektronickou formou (v souladu s normou ČSN 88 0410) - vysázené příspěvky jsou autorům rozeslány pomocí redakčního systému v souboru .pdf, autoři zasílají redakci opravené příspěvky jako komentované .pdf nebo sken ručně opraveného tištěného textu.

Uzávěrka pro první číslo číslo časopisu je stanovena na 1. února daného roku (bližší informace o současném stavu a průběhu recenzního procesu viz Aktuální informace). 

Zásady zachování soukromí

Zásady zachování soukromí jsou dostupné ZDE.


Články

Do sekce "Články" jsou zařazovány příspěvky, které mají charakter studie a uceleně zpracovávají vybranou jazykovou problematiku. Rozsah není omezen, doporučený max. 27000 tis. znaků. Stanovený rozsah lze překročit, pokud je kvalita příspěvku výjimečně vysoká, nebo pokud by zkrácením příspěvku došlo k výraznému poklesu kvality výstupu).


Materiály

Do sekce „Materiály“ jsou zařazovány příspěvky převážně deskriptivního charakteru o délce max 18000 znaků, pouze výjimečně delší.


Recenze

Do sekce "Recenze" jsou zařazovány recenze a zprávy o nově vyšlých publikacích a o aktuálním dění na poli jazykovědném.


Supplementum

Do sekce „Supplementum“ jsou zařazovány přehledové stati, které nepřináší nové nebo inovativní výsledky, pouze kompilují dříve publikovaná data (jako např. stati věnované dějinám oboru apod.).