Problematika měření socio-emočních schopností u dětí: srovnatelnost faktorové struktury posuzovací škály mezi otci, matkami a pedagogy

Roč.26,č.1(2021)
Studia paedagogica

Abstrakt
Cílem studie je s použitím české adaptace metody Škály emoční inteligence (Emotional Intelligence Scale) amerických autorů Vallerové a Pfeiffera z roku 2015 ověřit faktorovou strukturu přeložené verze dotazníku a její srovnatelnost napříč různými skupinami hodnotitelů. Sběru výzkumných dat se zúčastnilo celkem 87 učitelů, 251 matek a 117 otců, kteří s pomocí uvedené metody hodnotili socio-emoční schopnosti 315 dětí z 51 škol. Výsledkem byla identifikace dvoufaktorového modelu české verze dotazníku s faktory Prosociální chování a Emoční sebeuvědomění a seberegulace. Zároveň jsme z jistili, že daný model vykazuje dobrou shodu s daty matek a otců, v případě pedagogů však není akceptovatelný. Výsledky a implikace z jištění jsou diskutovány v kontextu dalšího využití metody a dopadu na budoucí výzkumy socio-emočních dovedností pomocí dotazníkových metod.

Klíčová slova:
socio-emoční schopnosti; posuzování schopností dětí; faktorová analýza; emoční inteligence; škála EI

Stránky:
69–90
Metriky

0

Crossref logo

0


186

Views

142

PDF views