Základní školy v procesu adaptace na výuku na dálku : vícepřípadová studie

Roč.27,č.1(2022)
Studia paedagogica

Abstrakt

Předložená vícepřípadová studie se věnuje problematice adaptace základních škol na distanční výuku v období jejich prvního uzavření v průběhu jara roku 2020 v důsledku pandemie covid-19. Záměrem studie je přiblížit, co se od 11. března 2020 odehrávalo za dveřmi uzavřených škol. Data, z nichž tato studie vychází, byla sesbírána na pěti základních školách. Z výsledků analýzy vyplývá, že zásadním bodem celého procesu adaptace bylo rozhodnutí vedení školy, zda ve škole dojde k tzv. centralizaci, tzn. celá škola bude nadále výuku a další procesy související s výukou koncipovat jednotně, nebo zda škola půjde cestou autonomie učitelů, kteří budou realizovat výuku dle vlastního plánu jakožto odborníci na svůj předmět a svou třídu. Data dále napovídají, že pokud se vedení školy rozhodlo pro centralizaci a poskytlo učitelům potřebnou podporu pro naplnění nastavených požadavků, došlo tím k distribuci zodpovědnosti – vedení převzalo zodpovědnost za technické, organizační a koncepční nastavení výuky na dálku, zatímco učitelé se mohli se soustředit na rozvoj digitálních kompetencí a nezbytné úpravy kurikula vyplývající z přechodu na výuku na dálku. V rámci školy jako celku pak postupně došlo ke stabilizaci výuky na dálku. U škol, které se vydaly cestou autonomie učitelů, lze oproti tomu stabilizaci výuky na dálku sledovat u jednotlivých učitelů, avšak nikoli jednotně v rámci školy jako organizace.


Klíčová slova:
základní škola, distanční výuka, nouzová výuka na dálku, covid-19, vícepřípadová studie

Stránky:
35–66
Reference

[1] Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology: An International Review, 46(1), 5–34. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x

[2] Brom, C., Lukavský, J., Greger, D., Hannemann, T., Straková, J., & Švaříček, R. (2020). Mandatory home education during the COVID-19 lockdown in the Czech Republic: A rapid survey of 1st-9th graders' parents. Frontiers in Education, 5, 1–8. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.3389/feduc.2020.00103 | DOI 10.3389/feduc.2020.00103

[3] Brooks, D. C., & Grajek, S. (2020, 12. března). Faculty readiness to begin fully remote teaching. Educause Review. https://er.educause.edu/blogs/2020/3/faculty-readiness-to-begin-fully-remoteteaching

[4] Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: Methods for the 21st century. Sage.

[5] Corbin, J. (2012). Theoretical coding and grounded theory analysis. Summer School of Qualitative Research, Trento.

[6] ČTK. (2020, 17. srpna). Výuka na dálku bude povinná, schválila vláda. Školy dostanou miliardu na počítače. Aktuálně.cz. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vyuka-na-dalku-bude-povinna-schvalilavlada-skoly-dostanou-m/r~edbeee3ee09f11eab115ac1f6b220ee8/

[7] Duschinská, K., & High, R. (2020). Reflexe nouzové výuky: distanční přednášky předmětu základy didaktiky. Pedagogická orientace, 30(2), 266–281. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5817/pedor2020-2-266 | DOI 10.5817/PedOr2020-2-266

[8] Dvořák, D., Chvál, M., Starý, K., Urbánek, P., & Walterová, E. (2010). Česká základní škola: vícepřípadová studie. Karolinum.

[9] Epstein, J. L. (2001). School, family, and community partnerships: Preparing educators, and improving schools. Westview Press.

[10] Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020, 27. března). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review. https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning

[11] Majerčíková, J., Horníčková, B., & Lorencová, S. (2020). Mateřská škola jako "zabalená krabička": Sonda do předškolního vzdělávání v čase první vlny pandemie covid-19. Pedagogická orientace, 30(2), 231–241. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5817/pedor2020-2-231 | DOI 10.5817/PedOr2020-2-231

[12] Maxwell, J. A. (2013). Qualitative research design: An interactive approach (3rd Ed.). Sage Publications.

[13] MŠMT. (2020). Harmonogram uvolňování v oblasti školství 2020. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. https://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

[14] MZČR. (2020). Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol ze dne 10. března 2020. Ministerstvo zdravotnictví České republiky. https://www.mzcr.cz/mimoradneopatreni-uzavreni-zakladnich-strednich-a-vysokych-skol-od-11-3-2020/

[15] Němec, Z. (2021). "They went on the so-called front-line": Headteachers on the importance of teacher assistants supporting Roma students during Covid-19 pandemic. E-Pedagogium, 21(2), 7–17. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5507/epd.2021.022 | DOI 10.5507/epd.2021.022

[16] Novinky. (2020, 25. září). Jak řešit distanční vzdělávání, když tříd v karanténě přibývá? MŠMT poslalo školám návod. Novinky.cz. https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/jak-resit-distancnivzdelavani-kdyz-trid-v-karantene-pribyva-msmt-poslalo-skolam-navod-40337431

[17] NÚOV. (2008). Jaký je rozdíl mezi dálkovým a distančním studiem? Národní ústav odborného vzdělávání. http://www.nuov.cz/jaky-je-rozdil-mezi-dalkovym-a-vecernim-studiem

[18] O'Keefe, L., Rafferty, J., Gunder, A., & Vignare, K. (2020). Delivering high-quality instruction online in response to COVID-19: Faculty playbook. Every Learner Everywhere.

[19] Pavlas, T., Pražáková, D., Zatloukal, T., Andrys, O., Novosák, J., Folwarczný, R., Borkovcová, I., Modráček, Z., & Chovancová, K. (2020a). Vzdělávání na dálku v základních a středních školách. Tematická zpráva. Česká školní inspekce. https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Tematick%c3%a9%20zpr%c3%a1vy/Vzdelavani-na-dalku-v-ZS-a-SSTematicka-zprava.pdf

[20] Pavlas, T., Pražáková, D., Zatloukal, T., Andrys, O., Borkovcová, I., & Folwarczný, R. (2020b). Vzdělávání v mateřských školách v období nouzového stavu. Tematická zpráva. Česká školní inspekce. https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Tematick%c3%a9%20zpr%c3%a1vy/Vzdelavani-v-materskych-skolach-v-obdobi-nouzoveho-stavu-Tematicka-zprava.pdf

[21] Pol, M. (2013). Škola v proměnách. Masarykova univerzita.

[22] Prokop, D. (2020, 6. dubna). Život během pandemie – ekonomické dopady a distanční vzdělávání. PAQ Research. https://www.paqresearch.cz/post/zivot-behem-pandemie-ekonomicke-dopadya-distancni-vzdelavani

[23] Rabušicová, M., Šeďová, K., Trnková, K., & Čiháček, V. (2004). Škola a (versus) rodina. Masarykova univerzita.

[24] Rokos, L., & Vančura, M. (2020). Distanční výuka při opatřeních spojených s koronavirovou pandemií – pohled očima učitelů, žáků a jejich rodičů. Pedagogická orientace, 30(2), 122–155. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5817/pedor2020-2-122 | DOI 10.5817/PedOr2020-2-122

[25] Sedláček, M. (2014). Případová studie. In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (s. 96–112). Portál.

[26] Sedláček, M. (2020). První učitel: k roli ředitele školy v pedagogickém vedení. Masarykova univerzita.

[27] Šeďová, K., Nekardová, B., & Rozvadská, K. (2021). Výzva, nebo nemožná mise? Tranzice k online výuce v době pandemie covid-19 očima vysokoškolských učitelů. Studia paedagogica, 26(3), 51–81. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5817/sp2021-3-3 | DOI 10.5817/SP2021-3-3

[28] Šimková, D. (2021). Co budeme dělat zítra? Pokusíme se přežít! Vzdělávání doma v době koronavirové pandemie z perspektivy matek. Studia paedagogica, 26(3), 167–185. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5817/sp2021-3-7 | DOI 10.5817/SP2021-3-7

[29] Smetáčková, I., & Štech, S. (2021). Obavy rodičů žáků 1. stupně základních škol: co ukázalo uzavření škol? Studia paedagogica, 26(1), 9–38. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5817/sp2021-1-1 | DOI 10.5817/SP2021-1-1

[30] Straková, J. (2021, 16. listopadu). Negativní dopady pandemie na studijní výsledky žáků a jak je napravit. Wolters Kluwer ČR. https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/negativni-dopady-pandemiena-studijni-vysledky-zaku-a-jak-je-napravit.a-8095.html

[31] Švaříček, R., Straková, J., Brom, C., Greger, D., Hannemann, T., & Lukavský, J. (2020). Spolupráce rodiny a školy v době uzavřených základních škol. Studia paedagogica, 25(3), 9–41. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5817/sp2020-3-1 | DOI 10.5817/SP2020-3-1

[32] Švaříček, R., & Šeďová K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál.

[33] Tallent-Runnels, M. K., Thomas, J. A., Lan, W. Y., Cooper, S., Ahern, T. C., Shaw, S. M., & Liu, X. (2006). Teaching courses online: A review of the research. Review of Educational Research, 76(1), 93–135. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.3102/00346543076001093

[34] UNESCO. (2020, March 4). Education: From disruption to recovery. UNESCO. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

[35] Veselý, A. (2021). Střední článek ve vzdělávání: vymezení pojmu, přístupy a implikace pro vzdělávací politiku. Orbis scholae, 15(1), 37–55. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.14712/23363177.2021.12 | DOI 10.14712/23363177.2021.12

[36] Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (4th ed.). Sage.

[37] Zákon č. 349/2020 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. (2020). https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=349&r=2020

[38] Zlámalová, H. (2008). Distanční vzdělávání a eLearning: učební text pro distanční studium. Univerzita Jana Amose Komenského Praha.

Metriky

0

0


58

Views

43

PDF views