Psychometrické vlastnosti dotazníku The Teacher Efficacy for Inclusive Practices (TEIP) : adaptace české verze škály u učitelů mateřských škol

Roč.27,č.1(2022)
Studia paedagogica

Abstrakt

Mezinárodně široce využívaný dotazník Teacher Efficacy for Inclusive Practices (TEIP, Sharma et al., 2012; do češtiny přeloženo jako "Zdatnost učitele v inkluzivních postupech") byl jedním z prvních dotazníků, který byl vyvinut pro účely sebeposouzení vlastní vnímané zdatnosti (self-efficacy) u učitelů v implementování inkluzivních postupů ve vzdělávání. Psychometrické vlastnosti dotazníku byly ověřeny v řadě validačních studií, v českém výzkumném kontextu však dosud nebyly blíže analyzovány. Cílem této studie je přinést informace o průběhu a výsledcích adaptace dotazníku TEIP za účelem jeho využití v českém prostředí a předložit empirické důkazy o konstruktové validitě (faktorové struktuře), reliabilitě a o invarianci měření nástroje, který byl administrován na dostupném vzorku 628 učitelů z celkem 160 běžných mateřských škol (MŠ). Výsledky získané konfirmační faktorovou analýzou prokázaly existenci hierarchické struktury české verze nástroje. Osmnáctipoložkový dotazník po vzoru originální anglické verze měří subjektivní vnímanou zdatnost učitele v oblasti inkluzivních postupů, zdatnost zvládat rušivé chování dětí ve výuce a zdatnost spolupráce. Tyto tři specifické faktory zároveň reprezentují jeden obecný dominantní faktor vyššího řádu. Prokázána byla rovněž vysoká reliabilita nástroje, plná striktní invariance měření pro srovnávané skupiny učitelů MŠ z hlediska jejich věku a nejvyššího dosaženého vzdělání a také relativně vysoká úroveň vnímané zdatnosti učitelů ve vztahu k implementaci inkluzivních postupů. Dotazník lze doporučit jak pro účely pedagogického výzkumu, tak pro účely pedagogické diagnostiky v praxi. Další využití nástroje, podněty pro budoucí výzkumy a limity studie jsou diskutovány.


Klíčová slova:
inkluzivní vzdělávání, self-efficacy, dotazník, TEIP, adaptace, učitelé MŠ

Stránky:
125–152
Reference

[1] Aiello, P., Sharma, U., Dimitrov, D., Di Gennaro, D., Pace, E., Zollo, I., & Sibilio, M. (2016). Indagine sulle percezioni del livello di efficacia dei docenti e sui loro atteggiamenti nei confronti dell'inclusione. L'Integrazione Scolastica e Sociale, 15(1), 64–87.

[2] ALLEA. (2017). The European code of conduct for research integrity. All European Academies.

[3] Alnahdi, G. (2019). The Arabic version of the teacher efficacy for inclusive practices (TEIP-AR) scale: A construct validity study. Cogent Education, 6(1), 1–12. | DOI 10.1080/2331186X.2019.1618516

[4] Alnahdi, G., & Yada, A. (2020). Rasch analysis of the Japanese version of teacher efficacy for inclusive practices scale: Scale unidimensionality. Frontiers in Psychology, 11, 1725. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.3389/fpsyg.2020.01725 | DOI 10.3389/fpsyg.2020.01725

[5] Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W. H. Freeman and Company.

[6] Bendová, P., & Fialová, K. (2017). Inkluzivní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu pedagogů "mainstreamových" mateřských škol. In M. Hutyrová & V. Růžičková (Eds.), Koheze speciální pedagogiky v současnosti. IV. Olomoucké speciálněpedagogické dny (s. 179–189). Univerzita Palackého v Olomouci.

[7] Byrne, B. (2010). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. Routledge. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.4324/9780203805534

[8] Chen, F. (2007). Sensitivity of goodness of fit indexes to lack of measurement invariance. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 14(3), 464–504. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/10705510701301834 | DOI 10.1080/10705510701301834

[9] Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. L. Erlbaum Associates.

[10] Dawson, H., & Scott, L. (2013). Teaching students with disabilities efficacy scale: Development and validation. Inclusion, 1(3), 181–196. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1352/2326-6988-1.3.181 | DOI 10.1352/2326-6988-1.3.181

[11] De Vaus, D. (2002). Analyzing social science data: 50 key problems in data analysis. Sage.

[12] Dunn, T., Baguley, T., & Brunsden, V. (2014). From alpha to omega: A practical solution to the pervasive problem of internal consistency estimation. British Journal of Psychology, 105(3), 399–412. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1111/bjop.12046 | DOI 10.1111/bjop.12046

[13] Forlin, Ch., Loreman, T., Sharma, U., & Earle, Ch. (2009). Demographic differences in changing pre-service teachers' attitudes, sentiments and concerns about inclusive education. International Journal of Inclusive Education, 13(2), 195–209. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/13603110701365356 | DOI 10.1080/13603110701365356

[14] Gavora, P., Mareš, J., Svatoš, T., & Wiegerová, A. (2020). Self efficacy v edukačních souvislostech II. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.7441/978-80-7454-949-6

[15] George, D., & Mallery, P. (2016). IBM SPSS statistics 23 step by step: A simple guide and reference. Routledge. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.4324/9781315545899

[16] Goldan, J., Lambrecht, J., & Loreman, T. (Eds.). (2021). Resourcing inclusive education. Emerald Publishing Limited. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1108/S1479-363620210000015008

[17] Gray, Ch., Wilcox, G., & Nordstokke, D. (2017). Teacher mental health, school climate, inclusive education and student learning: A review. Canadian Psychology, 58(3), 203–210. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1037/cap0000117 | DOI 10.1037/cap0000117

[18] Guo, Y., Justice, L., Sawyer, B., & Tompkins, V. (2011). Exploring factors related to preschool teachers' self-efficacy. Teaching and Teacher Education, 27(5), 961–968. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1016/j.tate.2011.03.008 | DOI 10.1016/j.tate.2011.03.008

[19] Hecht, P., Aiello, P., Pace, E., & Sibilio, M. (2017). Attitudes and teacher efficacy among Italian and Austrian teachers: A comparative study. Formazione & Insegnamento, 15(1), 269–282. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/107346/-fei-XV-01-1_20

[20] Hedrih, V. (2020). Adapting psychological tests and measurement instruments for cross-cultural research: An introduction. Routledge. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.4324/9780429264788

[21] Hu, L., & Bentler, P. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1–55. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/10705519909540118 | DOI 10.1080/10705519909540118

[22] Janoušek, J. (1992). Sociálně kognitivní teorie Alberta Bandury. Československá psychologie, 36(5), 385–398.

[23] Jordan, A. (2018). Teacher beliefs and practices: Introduction to the special issue. Exceptionality Education International, 28(3), 5–9. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5206/eei.v28i3.7768 | DOI 10.5206/eei.v28i3.7768

[24] Kiel, E., Braun, A., Muckenthaler, M., Heimlich, U., & Weiss, S. (2020). Self-efficacy of teachers in inclusive classes. How do teachers with different self-efficacy beliefs differ in implementing inclusion? European Journal of Special Needs Education, 35(3), 333–349. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/08856257.2019.1683685 | DOI 10.1080/08856257.2019.1683685

[25] Kline, R. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford Press.

[26] Li, K., & Cheung, R. (2021). Pre-service teachers' self-efficacy in implementing inclusive education in Hong Kong: The roles of attitudes, sentiments, and concerns. International Journal of Disability, Development and Education, 68(2), 259–269. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/1034912X.2019.1678743 | DOI 10.1080/1034912X.2019.1678743

[27] Lukas, J. (2012). Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání: dotazník pro učitele. Národní ústav pro vzdělávání.

[28] Main, S., & Hammond, L. (2008). Best practice or most practiced? Pre-service teachers' beliefs about effective behaviour management strategies and reported self-efficacy. Australian Journal of Teacher Education, 33(4), 28–39. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.14221/ajte.2008v33n4.3 | DOI 10.14221/ajte.2008v33n4.3

[29] Malinen, O., Savolainen, H., & Xu, J. (2012). Beijing in-service teachers' self-efficacy and attitudes towards inclusive education. Teaching and Teacher Education, 28(4), 526–534. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1016/j.tate.2011.12.004 | DOI 10.1016/j.tate.2011.12.004

[30] Malinen, O., Savolainen, H., & Xu, J. (2013). Dimensions of teacher self-efficacy for inclusive practices among mainland Chinese pre-service teachers. Journal of International Special Needs Education, 16(2), 82–93. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.9782/2159-4341-16.2.82 | DOI 10.9782/2159-4341-16.2.82

[31] Martins, B., & Chacon, M. (2020). Escala de eficácia docente para práticas inclusivas: Validação da Teacher Efficacy for Inclusive Practices (TEIP) Scale. Revista Brasileira de Educação Especial, 26(1), 1–16. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1590/s1413-65382620000100001 | DOI 10.1590/s1413-65382620000100001

[32] Miesera, S., DeVries, J., Jungjohann, J., & Gebhardt, M. (2018). Correlation between attitudes, concerns, self–efficacy and teaching intentions in inclusive education evidence from German pre–service teachers using international scales. Journal of Research in Special Educational Needs, 19(2), 103–114. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1111/1471-3802.12432 | DOI 10.1111/1471-3802.12432

[33] Narkun, Z., & Smogorzewska, J. (2019). Studying self-efficacy among teachers in Poland is important: Polish adaptation of the teacher efficacy for inclusive practice (TEIP) scale. Exceptionality Education International, 29(2), 110–126. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5206/eei.v29i2.9405 | DOI 10.5206/eei.v29i2.9405

[34] Oliver, M. (1990). The politics of disablement: A sociological approach. Macmillan.

[35] Park, M., Dimitrov, D., Das, A., & Gichuru, M. (2016). The teacher efficacy for inclusive practices (TEIP) scale: Dimensionality and factor structure. Journal of Research in Special Educational Needs, 16(1), 2–12. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1111/1471-3802.12047 | DOI 10.1111/1471-3802.12047

[36] Pivarč, J. (2020). Na cestě k inkluzi: Proměny pedagogických procesů ve vzdělávání a jejich pojetí učiteli a zástupci vedení ZŠ. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

[37] Ptáček, R., Vňuková, M., Raboch, J., Smetáčková, I., Harsa, P., & Švandová, L. (2018). Syndrom vyhoření a životní styl u učitelů českých základních škol. Česká a slovenská psychiatrie, 114(5), 199–204.

[38] Raftery, A. (1995). Bayesian model selection in social research. Sociological Methodology, 25, 111–163. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.2307/271063 | DOI 10.2307/271063

[39] Ruble, L., Toland, M., Birdwhistell, J., McGrew, J., & Usher, E. (2013). Preliminary study of the autism self-efficacy scale for teachers (ASSET). Research in Autism Spectrum Disorders, 7(9), 1151–1159. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1016/j.rasd.2013.06.006 | DOI 10.1016/j.rasd.2013.06.006

[40] Saloviita, T. (2020). Attitudes of teachers towards inclusive education in Finland. Scandinavian Journal of Educational Research, 64(2), 270–282. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/00313831.2018.1541819 | DOI 10.1080/00313831.2018.1541819

[41] Sharma, U., & Jacobs, K. (2016). Predicting in-service educators' intentions to teach in inclusive classrooms in India and Australia. Teaching and Teacher Education, 55(3), 13–23. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1016/j.tate.2015.12.004 | DOI 10.1016/j.tate.2015.12.004

[42] Sharma, U., Loreman, T., & Forlin, Ch. (2012). Measuring teacher efficacy to implement inclusive practices. Journal of Research in Special Educational Needs, 12(1), 12–21. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1111/j.1471-3802.2011.01200.x | DOI 10.1111/j.1471-3802.2011.01200.x

[43] Smetáčková, I., Topková, P., & Vozková, A. (2017). Vývoj a pilotáž škály učitelské self-efficacy. Lifelong Learning, 7(2), 26–46. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.11118/lifele2017070226

[44] Štech, S. (2018). Inkluzivní vzdělávání – obtížné zvládání "rozmanitosti" v praxi. Pedagogická orientace, 28(2), 382–398. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5817/PedOr2018-2-382 | DOI 10.5817/PedOr2018-2-382

[45] Tannenbergerová, M. (2016). Průvodce školní inkluzí aneb Jak vypadá kvalitní základní škola současnosti? Wolters Kluwer ČR, a. s.

[46] Tanriverdi, A., & Özokçu, O. (2018). The psychometric properties of the Turkish version of the Teacher Efficacy for Inclusive practices (TEIP) scale. Educational Research and Reviews, 13(18), 654–663. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5897/ERR2018.3504 | DOI 10.5897/ERR2018.3504

[47] Tschannen-Moran, M., & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17(7), 783–805. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1016/S0742-051X(01)00036-1 | DOI 10.1016/S0742-051X(01)00036-1

[48] Urbánek, T., & Čermák, I. (1997). Vliv self-efficacy na agresi a depresi u dětí. Československá psychologie, 41(3), 193–199.

[49] Urbánek, T., Denglerová, D., & Širůček, J. (2011). Psychometrika: Měření v psychologii. Portál.

[50] Yada, A., Tolvanen, A., & Savolainen, H. (2018). Teachers' attitudes and self-efficacy on implementing inclusive education in Japan and Finland: A comparative study using multigroup structural equation modelling. Teaching and Teacher Education, 75, 343–355. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1016/j.tate.2018.07.011 | DOI 10.1016/j.tate.2018.07.011

[51] Zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. (2015).

[52] Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). (2004).

[53] Záleská, K., & Leix, A. (2018). Učitelská self-efficacy při práci s dětmi-cizinci v širších souvislostech. Pedagogická orientace, 28(2), 328–356. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5817/PedOr2018-2-328 | DOI 10.5817/PedOr2018-2-328

Více informací

Studie vznikla v rámci projektu IPs Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A). Projekt APIV A je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004410.

Metriky

0

0


57

Views

28

PDF views