Roč.52,č.9(2004)
Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity

Editorial