Roč.53,č.10(2005)
Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity

Editorial