Roč.49,č.5-6(2001)
Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity